گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس

گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس

فیلترها نوعی صافی است که بوسیله، آن می توان بعضی از فرکانس هایی را که احتیاج داریم نگه داشته و برخی دیگر را حذف کند. ۱ -فیلتر پایین گذر: اجازه عبور فرکانس های پایین را می دهد. ۲ -فیلتر باال گذر: اجازه عبور فرکانس های باال را می دهد. ۳ -فیلتر میان گذر: قسمتی ازفرکانس های باالوقسمتی ازفرکانس های پایین را اجازه عبورمی دهد. ۴ -فیلتر میان نگذر: قسمتی از فرکانس های باال و قسمتی از فرکانس های پایین را اجازه عبور می دهد که به آن حذف باند نیز می گویند و فرکانس میانی را حذف می کندگزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس