نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل PDF

اوقات ( )x f در بازه ( h , 0 ( تعریف می شود و میگویند برای آن سری فوریه بنویسید در این شرایط مانند توجه۳ تابعی متناوب با دوره تناوب h 2L = = P. نویسیم تشکیل داده و برایش سری فوریه می اما اگر قرار باشد برای این تابع سری فوریه کسینوسی بنویسیم در حقیقت باید تابع را برای بازه ( ۰ , h ( – به فرم زوج گسترش داده و سپس تابع زوج حاصله را با دوره تناوب h 2 = P توسیع و برای آن سری فوریه می :نویسیم، طبیع