نمونه سوالات ریاضی مهندسی PDF

نمونه سوالات ریاضی مهندسی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات ریاضی مهندسی PDF

به): ۲ مثال ۲ ۲ ۱ ۲ جواب عمومی مثال ۱ میباشد زیرا شامل دو تابع دلخواه ( ) ,( ) x F y G میباشد، F x x G y y ( ) sin , ( ) = = − اگـر حال ۴ ۵ ۳ ۲ آنگـاه مـا یـک جـواب خـصوصی بـه صـورت u x y x y xy x y ( , ) sin = − + + − ۲ ۲ ۴ ۱ ۲ ۳ ۵ ۲ بدست میآید . جواب استثنایی جوابی است که در معادله صدق کند ولی از روی جواب عمومی با انتخاب تابع دلخواه بدست نیاید . اگر برای بدست آوردن جواب خصوصی شرایطی را اعمال کنیم که این شرایط از مقادیر جواب در مرزها بدست آید آنگاه مسأله را مقادیر مرزی جواب مینامند . نظیر حالت معادله دیفرانسیل معمولی معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی خطی از اهمیت خاصی برخوردارند . ۳-۲ معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی خطی : معادله دیفرانسیل با مشتق ات نسبی خطی از مرتبه دوم برای یک تابع دو متغیره u به صورت زیر میباشد نمونه سوالات ریاضی مهندسی PDF