نمونه سوالات حسابداری پیشرفته ۲ PDF

نمونه سوالات حسابداری پیشرفته ۲ PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نشان دادن آن که چگونه بهای تمام شدهی سرمایه گذاری به داراییها و بدهیهای قابل شناسایی تخصیص داده میشود، جدولی تهیه نمایید. ۲ -ترازنامه شرکت سهند را در اول فروردین ماه ۴×۱۳ بلافاصله پس از ترکیب تجاری تهیه کنید. مسئله ۵ کتاب (فصل اول – ترکیب تجاری) شرکت البرز در تاریخ ۱/۱/۲×۱۳ برای تحصیل ۱۰۰ %خالص داراییهای شرکت زاگرس از اوراق قرضه بدون وثیق با مبلغ اسمی ۰۰۰٫۷۴۰٫۱ ریال استفاده کرد. در این تاریخ ارزش منصفانه اوراق قرضه منتشر شده به وسیله شرکت البرز ۰۰۰٫۶۹۲٫۱ ریال و ترازنامه شرکت زاگرس به شرح زیر بود نمونه سوالات حسابداری پیشرفته ۲ PDF