سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات علوم و فنون دهم انسانی همراه جواب

 

۶ -ایرانیان در سه قرن نخست هجری به چه فعالیت هایی ادامه دادند و آثار را به چه زبان هایی پدید آوردند؟ ۱۷ -پس از دولت طاهری کدام دولت سر کار آمد؟ توسط چه کسی؟ ۱۸ -اقدامات یعقوب لیث صفّاری چه بود؟ ۱۹ -زبان رسمی دولت صفّاری چه بود؟ چرا؟ ۲۰ -حکومت های سه قرن اوّل هجری را نام ببرید؟ قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم ۲۱ -مهمترین دورۀ تمدّن اسالمی در چه زمانی و دولتی بوده است؟ ۲۲ -عمده ترین مرکز فرهنگی سامانیان کدام شهر بود؟ ۲۳ -علت درخشش سامانیان چه بود؟ ۲۴ -درخشش سامانیان چگونه به تیرگی گرایید؟ ۲۵ -غزنویان برای ماندگاری حکومت خود چه کردند؟ ۲۶ -در مجموع ق۴ چه دوره ای است؟ ۲۷ -کدام دانشمندان و شاعران در دوره طالیی و شکوفایی روح ایرانی درخشیدند؟ ۲۸ -عوامل رشد و گسترش زبان و ادب پارسی را این دورۀ زمانی بنویسید. ۲۹-علت افزایش آمیختگی فارسی دری با عربی در ق۴و۵ چیست؟ شعر ۳۰ -ویژگیهای شعر فارسی در ق ۴ و ۵ چیست؟ ۳۱ -شعر ق۴و ۵ به دست چه کسی بنیاد نهاده شد؟ عنوان او چیست؟)پدر شعر فارسی لقب کیست؟( ۳۲ -رایجترین انواع شعر فارسی ق ۴و ۵ چه بود؟ ۳۳ -شعر حماسی با چه کسی به اوج رسید؟ ۷ ۳۴ -چگونه شعر مدحی)مدیحه سرایی( جایگاه خود را پیدا کرد؟ ۳۵ -شعر غنایی با کدام شاعران قوّت و استحکام یافت؟ ۳۶ -شعر تعلیمی)حکمی و اندرزی( در چه دوره به پختگی رسید؟ ۳۷ -موعظه و نصیحت از چه قرنی معمول گردید؟ در چه قالبهای شعری؟ ۳۸ -دو قصیده سرای تعلیمی نام ببرید؟ ۳۹ -چه موضوعات دیگری در شعر ق۴ آغاز گشت؟ نثر ۴۰ -ویژگیهای نثر دورۀ سامانی را بنویسید. ۴۱ -کتابهای نثر فارسی دورۀ سامانی را نام ببرید. سوال های متن درس پنجم- هماهنگی پارههای کالم )فنون۱) ۱-شاعران برای تاثیرگذاری سخن خود از چه عواملی بهره می گیرند؟ ۲ -آشکارترین ابزار موسیقایی شعر چیست؟ ۳ -راههای تشخیص موسیقی شعر چیست؟ ۴ -مصراعها )پاره های شعر( از چه چیزی سامان یافتهاند؟ ۵ -ایستگاههای آوایی مصراع زیر را مشخّص نمایید. »تو از هر درکه بازآیی بدین خوبی و زیبایی« ۶ -هجا چیست؟ ۷ -هجا از چه پدید میآید؟ ۸ -حرف چیست؟ ۹ -واج را با ذکر مثال تعریف کنید. سوالات علوم و فنون دهم انسانی همراه جواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *