سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با جواب

مهمترین رکن یک جامعه، حکومت آن است. )ص( ۳۵ )در سایه حکومت الهی، جامعه از تفرقه و تضاد به دور میماند. )ص( ۳۶ )چنانچه رکن سیاسی یک نظام اجتماعی در مسیر توحید باشد جامعه عدالتگستر خواهد بود. )ص( ۳۷ )کسی که خدا را معبود خود قرار دهد و در مسیر خواست خدا گام بردارد به توحید نظری رسیده است. )غ( ۳۸ )توحید عملی بازتاب توحید در بعد فردی و اجتماعی است. )غ( ۳۹ )کسی که دیگران را در خدمت خود میگیرد دچار شرک عملی شده است. )غ( ۴۰ )امروزه در جهان کمتر کسی گرفتار شرک عملی میشود و جامعه بشری در مسیر پیشرفت است. )غ( ۴۱ )انسانها در برابر همه شهرها و سرزمینها مسئول نیستند. )غ( ۴۲ )هرکس میتواند با توجه به رفتار خود تأثیر عملی توحید بر زندگیاش را دریابد. )ص( ۴۳ )توحید سرلوحه دعوت همه پیامبران بوده است.

 

 

سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با جواب

 

)ص( ۴۴ )قدم اول در راه اصالح جامعه امروزی جهانی، دعوت مردم به یکتاپرستی و توحید است. )غ( ۴۵ )هرکسی در زندگی خود از خدا اطاعت کند به تمام مراتبی از توحید رسیده است. )ص( ۴۶ )امروزه شرک بسیار پیچیدهتر از قدیم است چون بسیاری از انسانها، جهان خلقت را ملک خود تلقی میکنند. )ص( ۴۷ )زندگی توحیدی ریشه در جهانبینی توحیدی دارد. )ص( ۴۸ )انسانی که خداوند را بهعنوان خالق جهان پذیرفته است به توحید عملی رسیده است. )غ( ۴۹ )حاکم و زمامدار یک نظام اجتماعی توحیدی بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده است. )ص( ۵۰ )اینکه قلب انسانها جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار ندارد نشانهی شرک در دنیای امروز است. )ص( ۵۱ )روح زندگی دینی توحید و روح زندگی غیردینی شرک است. )ص( ۵۲ )شرک در قالب بت و مانند آن در میان جوامع امروزی وجود ندارد. )ص( ۵۳ )میان بُعد فردی و اجتماعی توحید عملی رابطه تقابل وجود دارد. )غ( ۵۴ )ریشه شرک جدید آن است که برخی از افراد، خداوند را قبول نداشته و تمایالت دنیوی را اصل قرار دادهاند. )سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با جواب

 

 

 

 

غ( ۵۵ )جامعهای که در مسیر توحید اجتماعی حرکت میکند، اقتصاد و فرهنگ آن نیز بهسوی اجرای فرمانهای خدای یگانه پیش میرود و بهصورت جامعهای عدالتگستر درمیآید. )ص( ۵۶ )تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی معلول ناآرامی و ناپایداری شخص مشرک است. )غ( ۵۷ )قرآن کریم، شناخت معیارهای ثابت توحید و شرک را به عهده خودمان قرار داده است. )ص( ۵۸ )میان بعد فردی و اجتماعی توحید رابطه متقابل وجود دارد. )ص( ۵۹ )هر کس در زندگی خود از فرمانهای خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید عملی رسیده است. )ص( ۶۰ )تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث میشود شخص درونی ناآرام و شخصیتی پایدار داشته باشد. )غ( ۶۱ )هر سبکی در زندگی ریشه در اندیشههای خاصی دارد و از جهانبینی یکسانی سرچشمه میگیرد )غ( ۶۲ )هر فردی متناسب با توانایی خود مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد )غ( ۶۳ )اگر کسی دل به هوای نفس سپرد و او را معبود خود قرار دهد، گرفتار شرک عملی شده است.سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با جواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *