سوالات درس زیست شناسی دهم

سوالات درس زیست شناسی دهم

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات درس زیست شناسی دهم

 

 

اخته کوچکترین عامل زنده بودن جانداران است . کوچکتر از ان زنده بودن مفهوم ندارد زیرا واکنش مفهوم ندارد … سلول های جانوری معمولا هسته مرکزی – شکل بی ریخت – گلژی گسترده – شبکه زبر گسترده – میتوکندری زیاد – ترشح زیاد – می مانند تاژک و مژک دارند زوائد سیتوپلاس . اما سلول های گیاهی معمولا در حالت بالغ شکل منظم کلروپلاست دار ( بزگتر از میتوکندری ) گلژی کوچک و بی حرکت و در وسط سلول واکوئول مرکزی دارند . لیزوزوم و دیواره دو موردی هستند که باهم یافت نمی شوند . با دیواره نیز یافت می شود اما سانتریول با لیزوزوم و تاژک ( خزه و سرخس ) ساختار هایی که در سلول داریم بدون غشا : ریبوزوم – سانتریول – تاژک – مژک ( ه گاطراف این ها از غشای سلول پوشانده شده م اینکه مستقلا داشته باشند ) اسکلت و دیواره سلولی – ساختار دو غشایی ( هسته – میتوکندری – لروپلاست ک ) بقیه اندامک ها را شما یک غشایی در نظر بگیرید و حفظ نکنید . لطفا این اندامک ها برای افزایش نسبت سطح به حجم سلول مهم اند و نیز تغییر متابولیسم و واکنش های مختلف را به عهده دارند در مورد سلول های جانوری ( هتروتروف ) می توان گفت : شان نمی سازند غذا را خود وجود ندارند پس کلمه اندامک با هیچکدام از کلمات زیر وجه مشترکی در باکتری ها و ویروس ها دیده نمی شود باهم سوالات درس زیست شناسی دهم