سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

جامعه تغلب چه ارزش هاو ویژگی هایی دارد؟ جواب: مردم برای غلبه وخوارکردن دیگراقوام وملل همکاری می کنند وشیفته آن هستند.تنها خودراخوشبخت وپیروزمی دانند. مردم جوامع دیگربه نظرآنان بی ارزش هستند.می خواهنددیگران ستایشگرآنهاباشند. ۳ -اگرجامعه جاهلی تغلب درراه جهانی شدن قدم بگذاردچه نتایجی به دنبال خواهدداشت؟ جواب:جهان رابه سمت دوقطبی شدن مرکز – پیرامون وگسترش استعمارفرهنگی وهویت زدایی دیگرجوامع پیش می برد. ۴ -عملکرد فرهنگ سلطه درگذرتاریخ چگونه بوده است؟ نمونه هایی ازاین فرهنگ رانام ببرید:جواب:ابتدا باجهان گشایی وحضورنظامی به کشتاروخسارات انسانی واقتصادی دست می زدند.)اسکندر،حمله مغوالن،(سپس با پیشرفت اقتصادصنعتی وشکل گیری جنبش های استقالل طلبانه کشورهای تحت سلطه ،به سلطه اقتصادی پرداختند)استعمارگران انگلیسی وفرانسوی(ودرادامه به گسترش هویت فرهنگی خودروی آوردندوارزش های فرهنگی دیگران راموردهجوم قراردادند.)آمریکای استعمارگر( ۵ -درگذشته امپراتوری ها چگونه شکل می گرفتند؟ جواب: ازطریق کشورگشایی باقدرت نظامی وحضورمستقیم سربازان پیروز ۲ -سلطه و غلبه اقوام بردیگران درتاریخ گذشته چگونه بوده است ؟ سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

 

جواب : غلبه ی نظامی باحضورمستقیم قوم مهاجم درمناطق جغرافیایی تحت سلطه ) البته درهمه موارد بسط فرهنگی قوم غالب را به دنبال ندارد.( ۷ -آیا غلبه نظامی درگذشته همواره باغلبه فرهنگی همراه بوده است؟ جواب: خیرهمیشه شکست نظامی، بسط فرهنگی جوامع غالب رابه دنبال نمی آورد.اگرقوم شکست خورده هویت فرهنگی خودراحفظ کند می توانداستقالل سیاسی خودرابه دست آوردواگرفرهنگ غنی تری داشته باشد فرهنگ گروه مهاجم رادرخودهضم می کند. ۸ -درگذشته اقوام شکست خورده دراثرحمله ی نظامی چگونه باردیگربه استقالل می رسیدند؟ ودرچه صورتی گروه مهاجمان رادرخود هضم می کردند؟ جواب : درصورتی که قوم مغلوب هویت فرهنگی خودراحفظ کند با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم ، می تواندباردیگراستقالل سیاسی خودرا به دست آورد. واگرازفرهنگ غنی وقوی برخوردارباشد می تواند گروه مهاجم رادرفرهنگ خودهضم کندمانند ایرانیان مسلمان که مغوالن رادرخودهضم کردند. ۶ -چرا امپراتوری مغول منجر به فرهنگ جهانی نشد؟ جواب: زیرا فرهنگ مغوالن فرهنگی قومی وقبیله ای بود وشایستگی الزم رابرای یک فرهنگ جهانی نداشت وسریعا تحت تاثیرفرهنگ جوامع مغلوب خود قرارگرفتند. ۱۱ -نمونه هایی از جهان گشایی که منجربه جهانی شدن فرهنگ نشدمثال بزنید. جواب: فتوحات ایرانیان باستان ، تصرفات مغوالن ۱۱ -مغوالن تحت تاثیر هویت فرهنگی کدام جوامع مغلوب قرارگرفتند؟ جواب: چین ، هند ، ایران ۱۲ -ویژگی اغلب جهان گشایی ها وامپراتوری ها چه بود؟سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

 

جواب : ۱ -سرزمین های تصرف شده به تدریج استقالل می یافتند. ۲ -با کشتارها وخسارات انسانی واقتصادی فراوان همراه بود. ۱۳ -فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تاثیرات فرهنگی برجوامع مغلوب است؟ چرا؟ جواب: سلطه پذیری رابه عنوان یکی ازمولفه های فرهنگی جوامع مغلوب درآورد.تابتواندنوعی خودباختگی فرهنگی رادرآنها ایجادکند وفرهنگ خودرابسط دهد.) تضعیف مقاومت فرهنگی ، ایجادتزلزل وتحول فرهنگی درقوم مغلوب ، تحقیرفرهنگی قوم مغلوب ، هویت زدایی فرهنگی قوم مغلوب، استعمارفرهنگی( ۱۴ -واژه امپریالیسم وانواع آن راتوضیح دهید . جواب : ازواژه امپراتوری گرفته شده و به نوع سلطه ای اطالق می شود: ۱ -امپریالیسم سیاسی : اشغال نظامی جوامع ضعیف است . ۲ -امپریالیسم اقتصادی : اشغال بازار، مواد خام وقدرت اقتصادی دیگرجوامع. ۳ -امپریالیسم فرهنگی: مقاومت فرهنگی جامعه تحت سلطه سیاسی واقتصادی فروریزد وبرتری فرهنگی جامعه مسلط پذیرفته شود. ۱۵ -واژه های استعمار ومستعمره راتعریف کنید وبنویسیدازچه زمانی شروع شدوبه اوج رسید؟ جواب: اشغال یک سرزمین باتوسل به قدرت سیاسی ونظامی استعماراست وکشور تحت سلطه استعمار ، مستعمره است . ازقرن ۱۵ به بعدتوسط اروپاییان شروع شد ودرقرن ۱۶ به اوج رسید و مستعمراتشان از۳۵ درصدبه ۲۷ درصدرسید . ۱۲ -دلیل موفقیت وگسترش استعمار اروپاییان چه بود؟ جواب: ۱ -پیشرفت درزمینه ی دریانوردی ۲ -فنون نظامی واقتصاد صنعتی سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی