سوالات اصول سرپرستی

سوالات اصول سرپرستی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اصول سرپرستی

۳ -نیازهای دوستی و محبت ( علاقمند به دوستی، محبت، روابط خانوادگی اجتماعی .. ) ۴ -نیازهای ارزش و احترام ( نیازمند به اینکه دیگران ارزش و اعتبار برایش قائل شوند) ۵ -نیازهای دانس ـتن و درک کردن ( میل به آگاهی از محیط پیرامون )که موجب گرایش به دانش و آگاهی میشود ۶ -نیازهای زیبایی شناسی (تمایل به زیبایی و زیبا دوستی )که موجب پرورش هنرمیشود ۷ -نیازهای خودیابی و خود شکوفایی ) عالیترین سطح نیاز – شناخت خویشتن،خودآگاهی، تحقق استعدادها و توانایی ها مهارتهای ضروری سرپرست را بنویسید ۱ -مهارت رهبری افراد ( رهبری اثر بخش ) ۲ -مهارت در آموزش افراد ( آموزش مؤثر) ۳ -مهارت در حفظ و نگهداری افراد در برابر خطرات کار( ایمنی و بهداشت کار) ۴ -مهارت در بهبود روش کار اصول اساسی ایجاد رابطه خوب با دیگران را بنویسید ۱ -با افراد طبق خصوصیات فردی آنها رفتار کنید ( شناخت خصوصیات فردی و رعایت تفاوتهای فردی ) ۲ -افراد را از وضعیت کارشان آگاه کنید ( روشن نمودن توقع ما از افراد –سوالات اصول سرپرستی

پاسخ مناسب به انتظارات افراد – قدرت و ضعف افراد در مقابل کارشان نمایان کنید – سطح قابل قبول کار مشخص نمایید ) ۳ -افراد را بموقع و مناسـب تشـویق کنید ( رعایت خصـوصیات فردی بنمایید – بموقع تشویق کنید) کارهای ارزشمند را تشویق کنید – تشویق متناسب با کار انجام شده باشد ۴ -از تغییرات ناگهانی دوری کنید و قبل از ایجاد تغییر افراد را آگاه کنید بدون اطلاع فرد تغییر ندهید – علت تغییر را به فرد بگویید – با ملایمت رفتار کنید تا تغییرات توسط افراد پذیرفته شود ۵ -از استعداد و توانایی افراد به بهترین شکل استفاده کنید ( در جستجوی استعدادهای نو در محیط کار باشید – هرگز مانع پیشرفت کسی نشوید) یکی از راه حل علمی مشکل گفتگو با فرد مورد نظر است چه ضوابطی حین گفتگو باید رعایت شود ۱ -با فرد مورد نظر( و در صورت نیاز افراد قابل اعتماد و آگاه به مشکل گفتگو کنید، به نظرات و احساسات آنها توجه کنید – آیا خشم نفرت انتقام مبنای مشکل بوده پس ارتباط رودر رو و ۲ -دیدن چهره فرد مناسب است ۳ -انتخاب زمان مناسب ۴ -انتخاب مکان مناسب ۵ -موضوع گفتگو باید از پیش تعیین شود برای جلوگیری از حدس و گمان ۶ -هدف گفتگو فراموش نگردد عدم گرایش به حاشیه و فرعی ۷ -ایجاد جو صداقت و صمیمیت عدم استفاده از روش فریبکارانه سوالات اصول سرپرستی