دانلود کتاب اموزش خیاطی مانتو

دانلود کتاب اموزش خیاطی مانتو

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لباس یکی از نیازهای اساسی انسان است که باید مد را آگاه کند.
با تغییر در مد و سبک ، دوخت لباس نیز تغییر می کند. از این رو نگه داشتن در دانلود کتاب اموزش خیاطی مانتو
مشاهده تقاضای بازار و تغییر فناوری مد ، دوره های برش ، خیاطی و
ساخت لباس به طور مناسب در ساختار آموزش غیر رسمی طراحی شده است.
ذینفعان باسواد جدید و افراد با سطح تحصیلات پایین هستند. علاوه بر این در هندی
از دختران / زنان سنتی انتظار می رود که خیاطی را انجام دهند تا دوخت اولیه را برآورده کنند
نیاز در خانه. دوخت لباس در خانه وسیله کم صرفه جویی برای پایین آمدن است
گروه درآمد متوسط. علاوه بر این خیاطی می تواند شغلی برای خود اشتغالی باشد دانلود کتاب اموزش خیاطی مانتو