دانلود سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

با کودتای ۲۲ مرداد، راه برای ظــهور استبــداد در مخرب ترین و مخوف ترین شکلی که ایران تجربه کرده است، باز شد.  در ۱۱۱۱( ۱۳۳۱ ،)جان فیتز جرالد کندی، کاندیدای حزب دمکرات به ریاست جمهوری آمریکا رسید. او اهداف خود را پیشبرد حقوق مدنی و برنامه های اصالحات اجتماعی معرفی کرد.  با رحلت آیت اهلل بروجردی در فروردین ۱۳۴۱ ،مرجعیت مطلق در جهان شیعه از میان رفت.  در اردیبهشت ۱۳۴۱ ،علی امینی به نخست وزیری منصوب شد. شعار اصالحات اداری و اقتصادی بویژه اصالحات ارضی را با حمایت آمریکائی ها آغاز نمود.  شاه در سفری به آمریکا، به واشنگتن قول داد که اصالحات مورد نظر آنان را خود راسا انجام دهد.  امینی در ۲۱ تیرماه ۱۳۴۱ استعفا داد و اسداهلل علم به جای او نشست.  در ۱۱ مهر ۱۳۴۱ ،دولت علم الیحه انجمن های ایالتی و والیتی را به تصویب رساند. واژه اسالم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده، انتخاب شوندگان قرار بود بجای بجا آوردن مراسم تحلیف با قرآن، این کار را با »کتاب آسمانی« انجام دهند. به زنان نیز حق رای داده شده بود.  امام خمینی از علمای طراز اول قم دعوت نمود تا در منزل فرزند موسس حوزه علمیه قم گرد هم آیند تا در برابر اقدام دولت تصمیم گیری نمایند.دانلود سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

ارسال تلگرام به شاه مبنی بر مخالفت مراجع با الیحه مزبور، آگاه نمودن علمای دیگر شهرها و جلسات مشورتی هفتگی میان مراجع از تصمیمات این جلسه بود.  در ۲۲ آبان ۱۳۴۱ اسداهلل علم طی تلگرافی به سه نفر از مراجع، به جز امام، موافقت خود را با خواسته های آنان اعالم کرد و در آذرماه همان سال رسما این الیحه لغو شد. دو هدف از طرح این الیحه و تصویب آن مد نظر بود: ۱-تضعیف روحانیت و تقویت عمال بیگانه: امام احساس می کرد که برداشتن شرط سوگند به قرآن برای اعضای انجمن ها، راه را برای مشارکت بهائیان در حیات سیاسی کشور فراهم می سازد. ۲-گسترش بی بند و باری در پوشش اعطای حق رای به زنان: مخالفت با مصوبه دولت در مورد انجمن های ایالتی و و الیتی، مخالفت با آزادی زنان نبود بلکه به گفته امام، “در این بیست و چند سالی که که از کشف حجاب می گذرد، چه چیزی عاید زن ها شده است؟” ب: انقالب سفید و پیامدهای آن  در ۱ دی ماه ۱۳۴۱ ،شاه اعالم کرد که قصد دارد اصول ششگانه ای را به رفراندوم بگذارد. این اصول که بعدا به انقالب سفید شهرت یافت عبارت بودند از دانلود سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *