دانلود سوالات اندیشه اسلامی ۱

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات اندیشه اسلامی ۱

 

خدایابی از راه دل: تجربه ی دینی یا مفهوم تجربه ی دینی از جهات گوناگون بحث انگیز بوده است. در اصل وجود چنین تجربه دینی اتفاق نظر نسبی وجود دارد. تجربه دینی اختصاص به پیروان دین خاصی ندارد. این تجربه ها دیداری هستند. شخص مکاشفه گر با مراقبه و یا ریاضت یا دقـت، ذهـن خـود را از تمـام مفـاهیم، تـصورات و احساسات خالی می کند تا آن جا که فقط خود آن آگاهی باقی بماند. تجربه دینی از چه ماهیتی برخوردار است؟ تجربه ی دینی در میان پیروان ادیان چه هسته ی مشترکی دارد؟ اعتقادات دینی شخص تا چه اندازه در تعبیر یا تفسیر وی از تجربه ی دینـی او ایفـای نقـش می کند؟ سه نظریه وجود دارد: دیدگاه اول: معتقـد اسـت کـه تجربـه دینـی یـک نـوع احـساس اسـت کـه بـدون وسـاطت مفاهیم و احکام و تنها از راه شناخت شخصی بدست می آیـد. در بحـث تجربـه دینـی حـسی می توان گفت که آقای فردریک شلایرماخر معتقد به این نظریه است آقای ویلیام جیمـز، آقـای رودلف اتو از طرفداران نام آور این دیدگاه هستند. آقای جیمز معتقد است که احساس منبع ژرفتر دین است و تنسیق های فلسفی و کلامی محصولات درجه ی دوم هستند. اتو می گوید: ممکن است احساس راز هیبت انگیز در دل انسان بـرق آسـا همچـون نـسیم دل انگیز وارد شود. آقای ماخر می گوید: بن مایه ی اصلی دین نوعی احساس وابستگی مطلق است. ماخر شدیدا با اندیشه ی تحول و ارجاع دین به الهیات و ماورا طبیعه و اخلاق مخالفـت مـی کند. دیدگاه دوم: تجربه دینی نوعی ادراک حسی است دانلود سوالات اندیشه اسلامی ۱

 

 

که در اوصـاف عمـومی بـا ادراک هـای دیگر مشترک است. یکی از معروف ترین ظرفداران این نظریه آقای ویلام آلستون می باشند. آلستون با تحلیل این مطلب که چرا باورهای ما به داده هایی که از راه حـواس بدسـت مـی آیند معقول است؟ تجربه های دینی نیز درست به همـان دلیـل معقـول و معتبـر اسـت کـه حـواس قابـل توجـه است. دیدگاه سوم: تجربه های دینی مصطلح تجربه هایی هستند که نظر صـاحبان آنهـا تنهـا در پایه ای باورها و آموزه های دینی قابل تبیین است. بحث تجربه های دینی دست کـم بـرای گروهـی از اندیـشمندان غربـی در عـصر حاضـر یـک دریچه ای بسوی شناخت خداوند است. www.jozveha.ir اندیشه اسلامی ١ ———————— ١٠ راه های خدایی: خداشناســی یــک عنــوان کلــی شــناخت بمعنــی آشــنایی جــدی تــر شــناخت خداونــد است.خدایابی از مصدر دیدن برداشتی ظاهری تر دارد. خدایابی مقدم است یا خداشناسی؟ سه راه عمده عمومی خدایابی ١ -راه دل ٢ -راه تجربه ٣ -راه عقل راه اول: راه فطرت، سرشت خمیر مایه درون آدم است. نقطه آغازین این راه راه فطری است: میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست. تو خود حجاب خودی از میان برخیز. برای شناخت قلبی و شهودی میزان مولا علی (ع) اسـت آنـان کـه بـه ایـن راه رسـیده انـد تجربه را نیاز ندارند. مولا می فرمایند: آن صفای آینه وصف دل است صورت بی منتها را قابل است صورت بی صورت بی حد عیب ز آینه دل تافت بر موسی ز جیب کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا کی بوده ای نهفته که پیدا کنم ترا صد نشان دارند و محو مطلقند چه نشان بل عین دیدار حقند قرآن و شناخت فطری خدا: فاذا رکبوا فی الفلک دعواالله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی سوار کشتی می شویم و باد آرامی می وزد بسیار خوب، اما وقتـی دریـا خـراب مـی شود آنرا مخلصانه می خوانیم بعد که نجات پیدا کردیم انگاری همه چیز یادمان رفته است. شناخت بسیار دقیقی وجود دارد که شناخت انفسی است یعنی در جان آدم ها می شـود آنرا یافت. راه های خدایابی سه گروهند: ١ -راه دل ٢ -راه تجربه ٣ -راه عقل به زبان ساده چرا در دیدگاه نظری قایل به اختیار می شویم اما در عمل جبری می شویم؟ آنجایی که کار به هدف اصابت کرده کار خودمان می دانیم و آنجا که نتیجه نگرفتـه ایـم مـی گوئیم خدا نخواست. حرف صحیح آن است که کار آنجا که انجام گرفته کـار خـدا بـوده بـا تـلاش خودمان و آنجا که کار انجام نشده نتیجه از طرف خودمان بوده است. فطرهم علی المعرفه ما موجود برتر بین هستیم فطری بـودن از اول در مـا بودیعـه گذاشـته شده. انّ فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهـار لایـات لا ولـی الالبـاب – وفـی الارض آیات للموقنین دانلود سوالات اندیشه اسلامی ۱