دانلود سوالات اموزش و توسعه با جواب

دانلود سوالات اموزش و توسعه با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات اموزش و توسعه با جواب

با توجه به ظرفیت های موجود؛ به امید روزی که سواحل مکران قطب علمی، تجاری و اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و گردشکری و… در کشور ۲ -اهمیت دریا و ضرورت داشتن اقتدار دریایی ج.ا.ا « در کشور ما در طول سالیان دراز، به مسئله دریانوردی بسیار بی احترامی و بی اهتمامی شده است؛ یعنی ما آن مردمی هستیم که وقتی در یک طرف مرزمان به آب رسیدیم، متوقف شدیم! برخلاف ملت هایی که وقتی به آب رسیدند، آب برایشان با خشکی یکی بود.»(مقام معظم رهبری – (۷۶/۹/۹ « دریا برای یک کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فواید دریا برای یک کشور و یک ملت، فواید راهبردی است؛ فواید بزرگ و کلان است. منافع دریا مال همه است؛ امکانات این دریای پر برکت متعلق به این ملت هاست. چگونه می شود ازاین برکات به نفع منافع ملی استفاده کرد و کشور را از آن بهره مند کرد؟ با داشتن اقتدار. این اقتدار را شما نیروهای مسلحی که با معنای جهاد و مفهوم از خودگذشتگی خو گرفته اید، می توانید تأمین کنید.» (مقام معظم رهبری – ۱/۵/۹۰( در دنیای امروز، دریا برای ملتها عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلیای نیست که منافعی در دریا نداشته باشد. مردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از مهمترین مبادی ارتباطی بادنیای خارج خود هستند. اقتصاد اینگونه ملتها به سختی، آهستگی و کندی پیش میرود. دریا در رشد و زندگی اقتصادی ملتها اهمیتی حیاتی دارد. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با خواستهها، نیازها، تواناییها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت میبخشد. این سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین میشود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را بهدنبال دارد. موفقیت در اهداف مورد نظر بستگی به توان بهکارگیری نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات در حد فراگیر دارد و قدرت دریایی را بهوجود میآورد. این تلقی منسجم از «قدرت دریایی» نشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرفته امروز است. نیروی دریایی از دیرباز بهعنوان یکی از عوامل مهم نظامی و اقتصادی، مورد نظر بوده است؛ به ویژه در سدههای اخیر، ابرقدرتها جهت حفظ سلطه خود بر جهان، سعی کردهاند تا با ایجاد یک نیروی دریایی قوی، امور نظامی و اقتصادی جهان را تحت سیطره خود قرار دهند. گامبرداری در دانلود سوالات اموزش و توسعه با جواب