دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک

دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک ود . تلسکوپ به پایه متصل و قادر است حول محور دستگاه بچرخد. تلـسکوپ بـه قطعـه واسطه ای نیز متصل است و ا ین قطعه می تواند حول محور دستگاه بچرخد و یا به پایه قفل شود . با یک پیچ مـی تـوان تلـسکوپ را نسبت به قطعه واسطه در بازه ای حدود چند درجه چرخاند . از این پیچ برای تنظیم دقیق محل تلـسکوپ اسـتفاده مـی شـود (در ایـن حالت قطعه واسطه باید به پایه قفل باشد ). یک ورنیه نیز ب ه تلسکوپ متصل است که همراه آن می چرخد . ورنیه مجاور محـیط سـکو قرار می گیرد و در آن ˚ ۹ به ۱۰ قسمت تقسیم شده است. شرح آزمایش الف) ابتدا از طریق تلسکوپ یک شییء دور را نگاه کنید، آنقدر چشمی را جا به جا کنید تا تصویر واضحی از آن شییء ببینید. ب) چشمه را روشن کنی د و پشت موازی ساز قرار دهید و از پشت تلسکوپ آن را ببینید. شکاف را آنقدر جابـه جـا کنیـد تـا تـصویر واضحی را از آن ببینید . در این صورت مطمئن باشید که شکاف در کانون عدسی موازی ساز قرار گرفته است . پهنای شـکاف را حتـی الامکان کم انتخاب کنید. توجه: دو بند ( الف ) و ( ب ) باید توسط یک چشم و با شرایط یکسان (مثلاً بدون عینک) در هر دو مرحله انجام گیرد. اندازه گیری زاویه رأس منشور منشور را در محل مثلثی شکل سکو قرار دهید، طوری که رأس موردان  دازه گیری در نقطه A سکو قرار گیـرد . سـکو را بچرخانیـد تـا باریکه خرو جی از موازی ساز به هر دو وجه رأس بتابد ، آنگاه سکو را قفل کنید (شکل۴ .(قسمتی از نور تابیده به هر وجـه مـنعکس می شود و می توان دو تصویر آینه ای از شکاف را در دو وضعیت از محل تلسکوپ دید . تلسکوپ را بچرخانید تا یک تصویر بازتابی دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک