دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

همانند RBC ،از مالنژور قرمز برای رقیق سازی و شمارش پالکت استفاده می کنیم. خون را تا درجه ۱ و محلول اگزاالت آمونیوم را تا درجه ۱۰۱ مالنژور پر می کنیم. رقت بدست آمده ۱۰۰/۱ خواهد بود. پس از پر کردن محفظه شمارش، الم نئوبار را به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه در مکانی ساکن قرار می دهیم تا پالکتها در چامبر باال آمده و با اتصال به سطح تحتانی المل سنگی، همگی در یک سطح قرار بگیرند. از آنجایی که این فرآیند طوالنی بوده و ممکن است سوسپانسیون بین الم و المل تبخیر شود، الم نئوبار را در یک پتری دیش حاوی پنبه مرطوب قرار می دهند تا شرایط تبخیر به حداقل خود برسد. همانند شمارش گلبول های قرمز، شمارش پالکت نیز در ۵ مربع از مربع بزرگ میانی الم نئوبار صورت می گیرد )چهار مربع کوچک کناری و مربع مرکزی(. سپس: فاکتور رقت )۱۰۰ × )فاکتور عمق )۱۰ × )۵ × مجموع پالکت شمارش شده = تعداد پالکت در هر میکرولیتر Platelet/µL = N×۵۰۰۰ :خالصه بطور و در برخی از کتب مرجع، شمارش پالکت در دو طرف الم نئوبار و در مجموع در ۱۰ مربع توصیه میشود که در این صورت میزان شمارش شده را بایستی در عدد ۲۵۰۰ ضرب نمود. در صورتی که تعداد پالکتها در کل مربع بزرگ مرکزی شمارش شود، تعداد شمارش شده را در عدد ۱۰۰۰ ضرب خواهیم کرد. برای حذف خطای میدان، شمارش حداقل ۱۰۰ پالکت الزامی میباشد. چنانچه تعداد شمارش شده کمتر از ۱۰۰ عدد باشد، مربع های بیشتری باید شمارش شوند، برای مثال ۲۵ خانه کوچک در یک طرف یا دو طرف چامبر. چنانچه باز هم تعداد دانلود دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

 

شمارش شده در ۵۰ مربع، کمتر از ۱۰۰ باشد، نمونه ۱۰/۱ یا ۲۰/۱ رقیق میشود. مقدار CV برای مجموع خطاهای میدان، پیپتینگ و خطای چامبر، برای شمارش حداقل ۱۰۰ پالکت، ۱۱ %میباشد. تخمین شمارش سلولها از روی گستره خون محیطی برای تخمین شمارش گلبولهای سفید و پالکتها از روی الم، به گستره ای با پخش منظم سلولها در خون EDTAدار نیاز است. برای شمارش تقریبی پالکت، ۱۰ میدان با عدسی ۱۰۰) immersion Oil (در مناطقی که پخش یکنواخت گلبول قرمز وجود دارد، انتخاب کرده و پالکتهای هر میدان را شمرده و میانگین بدست آمده را در عدد ۲۰۰۰۰ ضرب میکنیم. انتخاب میدان ها براساس شمارش گلبول قرمز بیمار صورت می گیرد. بطور مثال اگر شمارش گلبول قرمز بیمار ۶ میلیون در میلیمتر مکعب باشد، شمارش پالکتی در میدان های ۳۰۰ تایی و اگر ۵ میلیون باشد، در میدان های ۲۵۰ تایی و اگر ۴ میلیون باشد، در میدان های ۲۰۰ تایی صورت می گیرد تا ضریب ۲۰۰۰۰ تعداد را در میلیمتر مکعب محاسبه کند. برای تخمین شمارش گلبولهای سفید، میانگین شمارش گلبولهای سفید در ۱۰ میدان با عدسی ۴۰ که در آن پخش یکنواخت گلبولهای قرمز وجود دارد، را محاسبه کرده و حاصل در عدد ۲۰۰۰-۱۵۰۰ ضرب میشود.دانلود دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *