دانلود دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

اختالف دما در دو نقطه از یک فلز موجب اختالف پتانسیل بین این دو نقطه می شود که اختالف پتانسیل ترموالکتریک نام دارد زیرا سرعت میانگبن الکترون ها در نقطه گرم بیشتر از نقطه سرد است. در نتیجه بطور میانگین تعداد الکترون هایی که از نقطه گرم به سرد میرسند بیشتر از جهت عکس است و در نقطه سرد پتانسیل منفی و در نقطه گرم پتانسیل مثبت ایجاد می گردد. برای اندازه گیری اختالف پتانسیل ترمو الکتریک نمیتوان نقاط سرد و گرم را به ولتمتر متصل نمود زیرا اثر ترمو الکتریک در سیم اتصال نیز بوجود می آید. در نتیجه از دو فلز به شکل زیر استفاده می کنیم و سیم های اتصال به ولتمتر را در یک دما قرار می دهیم. در این مدار آنچه اندازه گیری می شود اختالف بین ولتاژ های ترمو الکتریک دو فلز است و این اختالف متناسب است با اختالف دمای محیط های سرد و گرم دانلود دستور کار آزمایشگاه حالت جامد