دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی

دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی

در نمونه های فوق، ماتریس D یک ماتریس قطری می باشد. ماتریس قطری ماتریسی مربعی است که به غیر از درایه های روی قطر اصلی آن، بقیه ی
درایه های آن صفر می باشد. ماتریس I یک ماتریس همانی یا ماتریس یکه است، ماتریس همانی در واقع یک ماتریس قطری است که درایه های قطر
اصلی آن همگی عدد یک می باشند. ماتریس U یک ماتریس باالمثلثی می باشد. ماتریس باالمثلثی، ماتریسی مربعی است که درایه های زیر قطر اصلی
آن همگی صفر می باشند. . و ماتریس آخر، ماتریس W یک ماتریس پایین مثلثی می باشد. ماتریس پایین مثلثی، ماتریسی مربعی است که درایه های
باالی قطر اصلی آن همگی صفر می باشند.
ماتریس ها کاربرد های زیادی در ریاضیات، فیزیک، مهندسی و دیگر علوم دارند.
۴-۲-تعریف ماتریس در MATLAB
فرض کنید می خواهیم ماتریس ها زیر را در MATLAB تعریف کنیم:دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی

برای این کار، پس از نوشتن نام ماتریس و عالمت مساوی، از عالمت کروشه باز ) ] ( استفاده کرده و سپس درایه های ماتریس را می نویسیم و در پایان
عالمت کروشه بسته ) [ ( را قرار می دهیم. در هنگام نوشتن درایه های ماتریس، برای جدا نمودن درایه ها، می توان از عالمت کاما ) , ( یا فاصله )کلید
space )استفاده نمود. همچنین پس از اتمام هر سطر، برای رفتن به سطر بعدی می توان از کلید اینتر یا عالمت سیمیکالون ) ; ( استفاده نمود.
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی )رشته عمران( مهندس آرمان باریکان
۳۹
پس از بستن کروشه و زدن کلید اینتر، ماتریس تعریف شده، نمایش داده می شود:
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی )رشته عمران( مهندس آرمان باریکان
۴۰
۴-۳-نمایش درایه های یک ماتریس دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی
همانطور که گفته شد، به هریک از اعضای یک ماتریس، درایه گفته می شود. هر درایه، یک سطر و یک ستون دارد که محل قرار گیری آن درایه را در ماتریس
مشخص می کنند. برای نمایش یک درایه ی دلخواه از یک ماتریس، ابتدا نام ماتریس را نوشته و سپس به فرم
روبه رو به ترتیب سطر و ستون درایه ی موردنظر را داخل پرانتر می نویسیم و کلید اینتر را فشار می دهیم دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی