دانلود خلاصه درس کارآفرینی در ورزش

جزوه تایپ شده کارآفرینی در ورزش

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس کارآفرینی در ورزش

جزوه کارآفرینی در ورزش

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مingثر بر کارآفرینی در ورزش از دیدگاه متخصصان این حوزه است. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است و به صورت پیمایشی انجام شده است و نمونه آماری شامل ۶۴ نفر شامل مدیران ارشد و اساتید مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. پایایی آن (۹۵/۰ = α) پس از تأیید اعتبار آن (توسط اساتید) بدست می آید. در این مقاله مهمترین عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی ، هر دو به عنوان یک رشته میان رشته ای در جهان ، مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ، زیرساخت ها برای فرصت های کارآفرینی در ورزش مشخص می شود و مشکلات مربوطه شناخته می شود به طوری که شناسایی عوامل توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برای کارآفرینان راهی صاف خواهد بود ، زیرا کارآفرینی ورزشی ، با توجه به نقش های موثر آن در توسعه تجارت ، رفاه ، بهداشت توسعه و مشارکت در جنبه های مختلف جامعه نیز می تواند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد. سرانجام ، چند راه حل برای توسعه ورزش کارآفرینانه معرفی شده است.دانلود خلاصه درس کارآفرینی در ورزش جزوه کارآفرینی در ورزش