دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانیسم غیرفعال شدن کرموزوم فعال X: این فرایند به ژنی احتیاج دارد که XIST نامیده می شودو روی همان کروموزوم X قرار دارد . Sیکمولکول بزرگRNA را کد میکند کهاینRNA با RNA هاییکهدر سنتزپروتئین دخالت دارد ، متفاوت است. NA XIST ها در طول کروموزوم X جمع شده و ژن فعال XIST را در برمی گیرند و باعث می شوند تقریبا اکثر ژن های روی این کروموزوم را غیرفعال کنند. NA XIهای یک کروموزوم X هیچ گاه روی کروموزوم X دیگری )ماده ها و جنس مؤنث( که در داخل هسته است اثرندارد. در واقع جسم های بار همان کروموزوم های X غیرفعال اند که با RNA XIST ها پوشانده شده اند . مراحل غیرفعال شدن دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی کروموزوم X در طول دوره ی جنینی : در طول اولین مراحل تقسیم زیگوت ماده ، ژن XIST روی کروموزوم X پدری طوری بیان می شود که بیش تر ژن های وابسته به X آن خاموش اند . تا زمانی که بالستوسیت تشکیل نشده ، توده ی کروموزوم X پدری در تروفوبالست خاموش است .دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی اما در توده ی سلول های داخلی ) ICM ) رونویسی ژن XIST در کروموزوم X پدری متوقف شده و باعث می شود تا صدها ژن دیگر روی کروموزوم بیان شوند . خاموش شدن ژن XIST در اثر متیالسیون توالی این ژن صورت می گیرد . همچنین تغییرات هیستونی مانند متیالسیون هیستون H3 ، یوبی کیتیناسیون هیستون H2 وهمچنین تغییرات DNA از طریق متیالسیون جایگاههای CpG ،از جملهتغییراتی هستند کهبهبیان ژن هاروی کروموزوم Xکمک کردهوباعث غیرفعال شدن کروموزوم و به هم فشرده شدن آن می شود و بار بادی را ایجاد می کند. هم زمان که تکامل رویانی در حال انجام است ، غیرفعال شدن X دوباره آغاز می شود . اما این بار ، این پدیده کامال تصادفی صورت می گیرد . در عمل نمی توان پیش بینی کرد که کدام یک از کروموزوم X مادری یا پدری در سلول به جسم بار تبدیل می شود . البته همه ی ژن های کروموزوم X غیر فعال نمی شوند . در واقع ۱۸ ژن فعال روی کروموزوم X غیر فعال افراد مؤنث وجود دارد که دقیقا معادل آن ها نیز در کروموزوم Y در افراد مذکر قرار دارد . این تشابه ژنی باعث می شود که افر اد مذکرو مؤنث در یک شرایط تعادلی قرار بگیرند . دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی