دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات

دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات

آنچه در این عصر میمیرد هاله هنری است و با افزودن شمار تکثیر مکانیکی فروپاشی قدرتمند در سنت کرد با جنبشهای تودهای عصر ماست. چون در دسترس مخاطب قرار میگیرد امری کنونی و بالفعل میشود و امری که با پیوند سنت باشد دیگر نیست. برخی معتقدند که در این درباره مقدمات دینی هم اتفاق میافتد وقتی ارزش آیینی خود را از دست دادند کارکرد دیگری هم پیدا کردند که سیاسی است اگر درگذشته میگفتند هنر برای هنر امروزه بسیاری از محصوالت فرهنگی و هنری برای اهداف سیاسی و مبارزه سیاسی استفاده میشود. دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات

 

 

 

موسیقی عکس سینما فقط دارای بعد زیباییشناختی نیستند بلکه دارای کارکرد سیاسی هم میتوانند باشند. هال ه هر اثر هنری دارای سه بعد و مساحت است منحصربهفرد است ۲ -با ما فاصله دارد اینطوری نیست هر جا ما هستیم در دسترس ما باشد ۳ -جاودانی به نظر میرسد چیزی که گذشت زمان باعث فراموشی آن نمیشود برخی معتقدند رسانهای شدن برخی مناسک دینی همین بازتولید مکانیکی آثار هنری است. مثل بخش دعا از تلویزیون بهجای حضور مستقیم در مسجد. برخی معتقدند همین رسانهای شدن و تودهای شدن دین میتواند این هم بهعنوان ابزار سیاسی استفاده شود و این جاودانگی و تقدس دین با کمرنگ میکند. اما برخی دیگر میگویند دین باید بهگونهای فهم و تفسیر شود که در دنیای ما محدود وسیل ه مبارزه سیاسی باشد بنیامین میگوید بازتولید مکانیکی سبب شد دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات

 

 

هنر از انحصار نخبگان بیرون آید هنر در میان تودهها آمده است و این چیز خوب و مطلوبی است. دیدگاه بنیامین با همفکران دیگرش مثل آدورنو و هورک متمایز متفاوت بود آن دو مقاله داشته به نام فرهنگ توده وصفت فرهنگ تکثیر انبوه محصوالت هنری سبب افت کیفیت محصوالت فرهنگی و هنری شد. سطح محصوالت فرهنگی پایین آمده است که همگان میتوانند از آن استفاده کنند فرهنگ سطحی و پست وبی ارزشی بازاری است مثل تفاوت موسیقی بهتوون و رپ و این تکثیر اتفاقاا هنر بیارزش کرده است فرهنگ عالی و نخبه فرهنگی است که مهم آن نیاز به شعور باال دارد اما بنیامین میگوید این هنری که شما میگویید در اختیار اشراف بوده است تکثیر سبب میشود بهآسانی برای مردم قابل مهم باشد. بنیامین برخالف فرانکفورتیها هنر هنگامی میتواند از عهد ه وظایف خود برآید که بتواند تودهها را بسیج کند که در همان حاضر فیلم این کار را میکند )در مبارزات سیاسی( بنیامین با اشاره به کارکرد سیاسی و انقالبی محصوالت فرهنگی و رسانههای چون عکس، سیما ّ رویکرد خوشبینانهای به رسانههای ارتباطی اور و فن یهای ارتباطی دارد. فناوریهای ارتباطی باعث شد محصوالت هاله زدایی سنت زدایی شدند و امروزی گشتند که به پیشبرد مدرنیته کمک کرد دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات