دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

سر به سر و تجزیه و تحلیل اهرمها: با استفاده از نقطهی سر به سر، رابطهی میان فروش و بهای کاالی فروش رفته و سود شرکت و تاثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، بهتر درک میشود. هدف از محاسبهی اهرمها نیز اندازهگیری درصد تغییر سود خالص به ازای یک و درصد تغییر در فروش است، همچنین با کمک اهرمها میتوان میزان ریسک را اندازه- گیری کرد. نکته: در این فصل فرض بر این است که شرکت فقط یک کاال، تولید و عرضه میکند و ساختار و درآمد و هزینههای آن به شرح زیر است: ۱ )شرکت مورد نظر یک محصول تولید میکند و به قیمت مشخصی به فروش میرساند و چون محصول به فروش میرسد، تولید با فروش برابر است. ۲ )هزینههای تولیدی و عملیاتی شرکت از یک هزینهی متغیر واحد و هزینههای ثابت محصول تشکیل می- شود. ۳ )هزینهی بهرهی شرکت با میزان وام آن متناسب است. ۴ )شرکت به سهام ممتاز منتشره سود سهام میپردازد. ۵ )شرکت باید ۴۰ درصد سود مشمول مالیات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد