دانلود خلاصه درس مدیریت بازاریابی گردشگری

دانلود خلاصه درس مدیریت بازاریابی گردشگری

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس مدیریت بازاریابی گردشگری

نوسانات فصلی: عرضه گردشگری در طول فصول سال )برای مقاصد گردشگری(، اخر هفته ها )برای هتل ها( و طول روز )برای پروازها(، جهت تطبیق با تقاضا نوسان دارد. این نوسانات به تعدیل قیمت )افزایش یا کاهش( جهت مدیریت تقاضا در کوتاه مدت، منجر می شود. ثبات مکانی: زیرساخت هایی همچون اقامتگاه ها، جاذبه های گردشگری و مقاصد، حساس به مکان هستند. مکان یک ویژگی تفکیک ناپذیر از عرضه است چرا که مشتریان باید به محل عرضه سفر کنند. محیط بازاریابی در صنعت گردشگری: محیط بازاریابی: کلیهی عوامل و عناصری که بر چگونگی عملکرد کارآمد بنگاه اقتصادی در ارائه محصوالت به مشتری تأثیر میگذارند. موفقیت در بازاریابی بر پایهی دو بخش استراتژیهای آمیختهی بازاریابی و عوامل محیط بازاریابی تحقق مییابد. در حالی که آمیختهی بازاریابی را میتوان از جمله عوامل قابل کنترل و تصمیمگیری مدیران سازمان دانست، محیط بازاریابی، وقایع و رخدادهایی هستند که مدیران بازاریابی قادر به کنترل آنها نیستند. برخی این عوامل را محیط خارجی مینامند که بر فعالیتهای کسب و کار تأثیر میگذارند. هر حرکتی که بازاریاب انجام می دهد، هم تحت تأثیر عوامل محیطی گوناگون است و هم به نحوی بر آنها اثر می گذارد. این آثار ممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد. مهمترین ویژگی محیط، دگرگونی و تغییر است. در این دگرگونی ها، فرصت ها و تهدیدها و خطرهایی وجود دارد که بازاریاب باید با مطالعه و بررسی و ارزیابی آنها بیشترین استفاده را از فرصتها ببرد و تهدیدها و خطرها را به حداقل برساند. محیط شناسی: محیط شناسی عبارت است از فرایند گردآوری اطالعات مربوط به انواع محیط ها از طریق بررسی، مطالعه و روش های گوناگون تحقیق. این اطالعات را می توان از فروشندگان، واسطه ها، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان، کارگزاران و نمایندگان دولت، مجالت، روزنامه ها، کتابها و گزارش های گوناگون به دست آورد. تحلیل محیطی: عبارت است از تفسیر و تعبیر اطالعات گردآوری شده محیطی. بازاریابان این اطالعات را با توجه به موقعیت بنگاه و سازمان خود مورد ارزیابی قرار می دهند تا بدانند در شرایط کنونی و آینده چه تأثیری در سازمان دارند. هدف نهایی آنان تنظیم و عرضه استراتژی هایی منطبق با محیط پویای بازاریابی است. دانلود خلاصه درس مدیریت بازاریابی گردشگری