دانلود خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی ۲

جزوه تایپ شده مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی ۲

تفکیک شرکتهای دولتی براساس اهداف و ماهیت و وظایف مندرج در قوانین تاسیس، یا اساسنامههای آنها ۱)شرکتهای دولتی تولیدی. ۲)شرکتهای دولتی خدماتی. شرکتهای دولتی تولیدی به شرکتهائی اطالق میشود که با تهیه و یا خرید مواد اولیه ، یا کاالهای نیمه ساخته ، و اجرای مراحل تکمیلی بر روی آنها ، محصول یا محصوالت معینی را تولید کنند. انواع شرکتهای دولتی تولیدی ۱ ) شرکتهای دولتی تولیدی بخش صنایع. مانند ایران خودرو ۲ ) شرکتهای تولیدی بخش کشاورزی ، مانند کشت و صنعت جیرفت. انواع شرکتهای دولتی خدماتی ۱ )شرکتهای دولتی مالی و اعتباری. ۲)سایر شرکتهای خدماتی. شرکتهای دولتی مالی و اعتباری به شرکتهائی اطالق میشود که به اجرای امور بانکی و اعطای تسهیالت اعتباری و بیمه میپردازند. سایر شرکتهای خدماتی به شرکتهائی اطالق میشود که به تهیه و تدارک و توزیع کاال، و یا به ارائه خدمات در امور مالی، تشکیالتی، پرسنلی، مدیریت فنی و اجرائی و … میپردازند دانلود خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی ۲