دانلود خلاصه درس مبانی مالیاتی

جزوه تایپ شده مبانی مالیاتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس مبانی مالیاتی

اصول یک نظام مالیاتی مطلوب ) از دیدگاه مکتب کالسیک ها ( آدام اسمیت، اقتصاددان معروف مکتب کالسیک، چهار اصل عمده را بهعنوان اصول یک نظام مالیاتى مطلوب بیان داشته است. ۱-اصل عدالت و برابرى : براساس این اصل، بار مالیات باید بهصورت عادالنه بین مردم تقسیم شود و به توانائى پرداخت مالیاتدهنده بستگى یابد. وى مالیات تناسبى را بهعنوان مالیاتى عادالنه تلقى مىکند. ۲-اصل معین و مشخص بودن : براساس این اصل، مبلغ، مأخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد. ۳-اصل سهولت یا سهلالوصول بودن :براساس این اصل، کسب رضایت نسبى افراد و تسهیالت مختلف براى پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد. ۴-اصل صرفهجوئى: براساس این اصل، در جمعآورى مالیات باید حداکثر صرفهجوئى بهعمل آید و هزینه جمعآورى آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. اصل صرفهجوئى از دیدگاه آدام اسمیت در پائینترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادى این موضوع یکى از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتى مطلوب است که باید به آن توجه شود. دانلود خلاصه درس مبانی مالیاتی