دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن

دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن

دو تکنولوژی مورد استفاده برای این شبکه ها عبارت از : ( Red Infra (IR و ( ۱۵٫۸۰۲ IEEE (Bluetooth می باشد که مجوز ارتباط درمحیطی حدود ۹۰ متر را می دهد البته در IR نیاز به ارتباط مستقیم بوده و محدودیت مسافت وجود دارد. تکنولوژی جدید (communication field Near (NFC با محدودیت فاصله ۱۰ سانتی متری نیز نمونه دیگری از این شبکه هاست. کاربرد شبکه های WPAN یا Area Personal Wireless Network برای موارد خانگی است دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن