دانلود خلاصه درس فارماکولوژی کلیه

جزوه تایپ شده فارماکولوژی کلیه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس فارماکولوژی کلیه

مثال این دسته داروی مانیتول است.این ها با توجه به فشار اسمزی که ایجاد می کنند،دیورز را ایجاد می کنند یعنی وقتی وارد فضای لومن می شوند یک فشار اسمزی ایجاد می کنند و آب را به سمت لومن حرکت می دهند و سبب ایجاد دیورز می شوند و مانع بازجذب آب می شوند. به دنبال مصرف دیورتیک های اسموتیک افزایش حجم ادرار وجود دارد.در ابتدای این کار چون آب از بدن دفع می شود ،هایپرناترمی ایجاد می شود اما به دنبال پاسخ های رفلکسی که در بدن ایجاد می شود سدیم در فضای بینابینی ،آب را جذب می کند و سبب رقیق شدن سدیم می شود و از ادم سلولی جلوگیری می شود.این دسته دارویی باعث دفع سدیم می شوند نه به شدتی که در دیورتیک های قبلب شرح داده شد..پس در کل سبب ایجاد موارد زیر می شوند: دانلود خلاصه درس فارماکولوژی کلیه