دانلود خلاصه درس فارماکولوژی هوشبری

جزوه تایپ شده فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل دیگر اثر انواع سیتوکرومهای آنزیمی در کبد که بر روی برخی از داروها اثر کرده و باعث تغییر در آنها میشوند. از مهمترین این سیتوکرومها سیتوکروم ۲D6 CYP است،با اینکه ۲ تا ۵ درصد از آنزیمهای سیتوکروم CYP450 را تشکیل میدهد مسئول متابولیسم حدود ۲۵ درصد دارو ها هستند.داروهای عمده ای که توسط این سیتوکروم متابولیزه میشوند شامل بتابلاکر ها (پروپرانولول،آتنولول) ، کدئین، دکسترومتورفان ، فلکاینید ، مورفین و فلوفنازین هستند. داروهای مهار کننده این سیتوکروم که باعث افزایش غلظت داروهای بالا می شوند دانلود خلاصه درس فارماکولوژی هوشبری

:سایمتیدین، هالوپریدول، متادون،کینیدین و ضدافسردگیهای مهار بازجذب سروتونین (فلوکستین) هستند. سیتوکروم با اهمیت بعدی سیتوکروم CYP3A4 نام دارد که ۳۰ تا ۶۰ درصد از آنزیمهای سیتوکروم CYP450 را شامل میشود. مسئول متابولیسم حدود ۵۰ درصد دارو ها است. برخی داروهایی که توسط این سیتوکروم متابولیزه میشوند شامل :آلفنتانیل ،کورتیزول، اریترومایسین، لیدوکائین، میدازولام، نیفدیپین و تستوسترون هستند.داروهای مهار کننده این سیتوکروم که با مهارمتابولیسم باعث افزایش غلظت داروهای بالا می شوند شامل :سایمتیدین،کتوکونازول، آب گریپ فرت، پروپوفول و داروهای القا کننده این سیتوکرم :باربیتوراتهای (فنوباربیتال) ، ریفامپین، فنی توئین،گلوکوکورتیکوئیدها و علف چای (هوفاریقون) هستند که دانلود خلاصه درس فارماکولوژی هوشبری