جزوه صورت های مالی تلفیقی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس صورت های مالی تلفیقی

ارائھ اطلاعات مربوط بھ وضعیت مالی ونتایج عملکرد گروه بھ عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجھ بھ مرزھای قانونی شخصیتھای حقوقی جداگانھ.

دانلود خلاصه درس صورت های مالی تلفیقی صورتھای مالی تلفیقی بھ منظور ارائھ اطلاعات مالی درباره فعالیتھای اقتصادی گروه واحدھای تجاری است، بھ گونھ ای کھ منابع تحت کنترل گروه، تعھدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را بھ عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دھد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *