دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی

دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی

در این روش برای رسیدن به مانده واقعی بانک ماهیت اقلام به شرح زیر تعیین میشود: الف: اقلام باز دفتر وجوه بین راهی بوده که به مانده صورتحساب بانک اضافه میشود. ب: اقلام باز بستانکار دفتر چک معوق بوده که از مانده صورتحساب بانک کسر میشود. ج: اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک وصولی بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود. د: اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک برداشت های بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود. ه: هر گونه اشتباه در دفاتر واحد تجاری و یا صورتحساب بانک بر حسب مورد به مانده دفتر یا صورتحساب بانک اضافه یا کسر میشود. به طور کلی صورت مغایرت بانکی برای رسیدن به مانده واقعی به شکل زیر تهیه میشود: تهیه کننده : جواد عابدی صدقیانی ۱۳ صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی مانده طبق دفاتر شرکت : *** اضافه میشود: ۱ -وجوه واریزی به حساب بانکی که در دفاتر ثبت نشده یا وجوهی که در بستانکار صورتحساب بانک هست ( واریزی های مشتریان) ۲ -واریزیهای نامشخص ۳ -واریز سود سهام و یا مبلغ سفته وصولی

دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی

 

۴ -مبالغی که اشتباهاً در موسسه در بستانکار حساب بانک ثبت شده است. ۵ -اشتباه در ثبت چک صادره موسسه که بیشتر از مبلغ اصلی است. ۶ -اشتباه موسسه درثبت واریزی که کمتر از مبلغ اصلی است. کسر میشود: ۱ -مبالغی که توسط بانک کسر شده ولی در موسسه ثبت نشده است ( برداشتهای بانک). ۲ -مبالغی که در موسسه اشتباهاً در بدهکار حساب ثبت شده است. ۳ -اشتباه موسسه در ثبت چک صادره که کمتر از مبلغ اصلی است. ۴ -اشتباه موسسه در ثبت واریزی که بیشتر از مبلغ اصلی است. ۵ -چک لاوصول ۶ -برداشت بانک بابت سفته تنزیلی واخواست شده مانده طبق صورتحساب بانک: *** اضافه میشود: ۱ -سپرده بین راهی یا مبالغ واریز شده که در صورتحساب بانک ثبت نشده است. ۲ -مبالغی که توسط بانک اشتباهاً از حساب موسسه کسر ( بدهکار) شده است. ۳ -واریزی پایان وقت کسر میشود: ۱ -چکهای معوق ۲ -مبالغی که توسط بانک اشتباهاً به حساب موسسه اضافه ( بستانکار) شده است. مانده واقعی *** مانده واقعی *** تهیه کننده : جواد عابدی صدقیانی ۱۴ موارد فوق برای هنرجویان با ذکر دلیل قابل فهم و آسان است. اکثر دانش آموزان تنها در موارد مربوط به اشتباهات به مشکل برمیخورند که در ذیل با مثال توضیح داده میشود. اشتباهات حسابدار شرکت. چنانچه حسابدار شرکت در ثبت چک صادره یا مبلغ واریزی چک و …… اشتباه نماید این اشتباهات باید رفع گردیده و به خاطر اینکه حسابدار شرکت آن را انجام داده در سمت راست صورت مغایرت بانکی به مانده دفتر حسب مورد اضافه یا کسر میشود. اشتباهات حسابدار شرکت را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد. ۱ -اشتباه در ثبت چک صادره ۲ -اشتباه در ثبت مبلغ واریزی چک ۳ -اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس ۴ -اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی