دانلود خلاصه درس سازه های اسکلت فلزی

جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس سازه های اسکلت فلزی

یکی از مسایل پراهمیت درمقاطع بتنی تحت خمش، مساله حداقل و حداکثر آرماتور میباشد. اهمیت حداقل و حداکثر آرماتور به چه خاطر است؟ همان طور که قبلاً اشاره شد بتن دارای رفتار ترد میباشد. بر این اساس هر گاه که بار وارد بر قطعه بتنی بیش از حد قابل تحمل آن شود، قطعه بدون آنکه نشانه ای در آن ظاهر شود، به یکباره دچار شکست میشود. گسیختگی یکباره مسایل متعددی را پیش می آورد که مهمترین آن را میتوان بالا رفتن میزان تلفات جانی در اثر فروپاشی به یکباره و بدون خبر قبلی سازه دانست. این در حالی است که در قطعات با مصالح شکلپذیر نظیر فولاد، اگر بار بخواهد به مقدار بیش از حد تحمل قطعه برسد، ابتدا با ورود به محدوده پلاستیک (در منحنی تنش – کرنش) تغییر شکل قطعه به میزان قابل توجه و قابل رویتی اضافه میشود و در این مرحله خطر توسط ساکنان حس میشود و تا رسیدن به مرحله گسیختگی حتی میتوان با ایجاد تدابیر خاص از فروریزی سازه جلوگیری کرد و سازه را حتی در برخی موارد آماده بهره برداری دوباره کرد. حال با توجه به این مساله در بتن چگونه میتوان رفتار سازه های بتنی را هم به رفتار سازه های فولادی سوق داد و از شکست ترد آنها جلوگیری کرد؟ با کنترل میزان آرماتور در قطعات بتنی این امر امکانپذیر است. با توجه به رفتار شکلپذیر آرماتورها باید کاری کنیم که در هنگامی که قطعه به بار نهایی قابل تحمل خود میرسد به جای بتن این آرماتورها باشند که به تنش نهایی خود برسند و بتن هنوز توانایی تحمل تنشهای اضافه را داشته باشد. برای رسیدن به این مساله لازم است که مقدار آرماتورها در قطعات بتنی تحت خمش از یک حداقل کمتر و از یک حداکثر بیشتر نباشد.

 

دانلود خلاصه درس سازه های اسکلت فلزی

 

 

می آید به این حالت ، حالت پلاستیک می گویند .شکل زیر نشاندهنده مقطع معادل و همچنـین توزیـع تنش در این حالت است . همانطور که گفته شـد از قـسمت زیـر محـور خنثـی کـه تحـت کـشش اسـت صرفنظر میگردد و در این قسمت تنها میلگردها را در نظر میگیریم . در ایـن حالـت جهـت آنـالیز مقطـع فقط جهت راحتی محاسبات قسمت سهمی شکل که نشاندهنده توزیع تنش فشاری در مقطع بتنی اسـت با یک تنش معادل مستطیلی تحت نام بلوک تنش مستطیلی معادل ویتنی جایگزین میشود دانلود خلاصه درس سازه های اسکلت فلزی