دانلود خلاصه درس سازمان های دولتی

دانلود خلاصه درس سازمان های دولتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس سازمان های دولتی

نوینگرایی دوره پیشنوینگرایی ساختار ساده و مرزها بهم بودند و سازمانهسا تمایسل چنسدان بسه رشسد و توسسعه از خودشسان نمیدادند. مشخصات دوره پیش نوینگرایی: – مدیریا آزمایش و خطا و اندیشهها خام – تصمیم گیری به صورت تمرکزی و سنتی اامال میشود – طبیعا گرایی – فرد گرایی – اقتصاد مبتنی بر کشاورزی – آموزش خانواده م ور – اقتدار گرایی، آمرانه بودن و در نهایا پدر ساالری حاکم بود. نوینگرایی : این دوره را دوره بورکراسی هم میگویند. ویژگیهای این دوره : – قانونمند شدن فرایند مبادله م صوالت و اوراق بهادار. – ارضه نیروی کار از حالا اجباری به شکل اختیاری تغییر کرد. – ت سیم کار برنامهریزی شده به اجرا در آخر. پسانوین گرایی :  دانلود خلاصه درس سازمان های دولتی گشر از جهان ساده و احتمالی به سوی جهان پیچیده و چندگانه دیدن واقعیاها جهان از جهانی ثابا و مشخص به جهانی نامشخص و نامعین  گشار از مرحله باور به وجود رابطه الا و معلولی یک طرفه به مرحله وجود رابطه الا و معلولی چرخشی و مت ابل  گشر از مرحله اینیاگرایی)objective)م ض به مرحله ژرف اندیش. عوامل موثر در برقراری ارتباط : ۱ – اوامل داخلی ظاهر فرستنده، ارزشها، باورها و احساسات فرد، زبان مشسترک، مهسارت گسوش دادن، سطح اضطراب فرستنده و گیرنده پیام، جنسیا. ۲ – اوامل خارجی آب و هوا، درجه حرارت م یط فیزیک، زمان و فرصتی که در اختیار فرسستنده اسسا. وضعیا سازمانی و موقعیتی که در آن قرار دارد، سلسله مراتب سازمانی و قدرت و اختیار فرد، تعداد کارکنان. کانالهای ارتباطی در سازمان ۱ . رسمی)امودی رو به پایین، امودی رو به باال( ۲ . تیر رسمی )همانند شایعه پاکنی دانلود خلاصه درس سازمان های دولتی