دانلود خلاصه درس روش تحقیق در علوم ورزشی

دانلود خلاصه درس روش تحقیق در علوم ورزشی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس روش تحقیق در علوم ورزشی

اعتماد به صاحب نظران به عنوان یک منبع دستیابی به واقعیت، دارای معایبی به شرح زیراست: صاحب نظران ممکن است اشتباه کنند. وجوداختالف نظر بین صاحب نظران برسرمسأله واحد، بیانگراین واقعیت است که غالب نظرهای آنها براساس عقاید شخصی است نه واقعیت ها . استدالل تمثیل: سیر از جزئى به جزئى دیگر یعنى دو موضوعى که مشابه یکدیگرند و حکم یکى از آنها معلوم است همان حکم را براى دیگرى اثبات کنیم به استناد شباهتى که میان دو موضوع وجود دارد چنان که اگر دو نفر شبیه هم باشند و یکى از ایشان باهوش باشد بگوییم آن دیگرى هم باهوش است این کار را به اصطالح منطقى تمثیل و به اصطالح فقهى قیاس مىگویند بدیهى است که صرف مشابهت دو موضوع موجب یقین به اشتراک حکم آنها نمىشود و از این روى تمثیل مفید یقین نیست و ارزش علمى ندارد. دانلود خلاصه درس روش تحقیق در علوم ورزشی

استدالل قیاسی استدالل قیاسی به عنوان یک فرآیند تفکر عبارت است از قراردادن واقعیت ها درکنار هم و استخراج یک نتیجه. به این معنی که پژوهشگر با عنایت به کلیات به جزئیات می پردازد. این روش ازسه مرحله: مقدمه کبری، مقدمه صغری و نتیجه گیری تشکیل شده است. . ارسطو و پیروانش درکشف واقعیت ازاستدالل قیاسی استفاده می کردند . مثال: مقدمه کبری: همه پستانداران دستگاه تنفس دارند. مقدمه صغری: همه خرگوش ها پستاندارند. نتیجه گیری: همه خرگوش ها دستگاه تنفسی دارند . از محدودیت های قیاس این است که هیچ گاه نمی تواند ازمحدوده مقدمه تجازکند. بنابراین برای دستیابی به نتیجه ای درست باید مقدمه را صحیح تدوین کرد. در استدالل قیاسی می توان با ترسیم روابط موجود، روابط جدیدی کشف کرد، ولی هرگز نمی توان از آن به عنوان منبعی برای توسعه و تولید اطالعات جدید استفاده کرد، لذا پژوهش های علمی نمی توانند تنها بر این گونه استدالل ها استوار باشند. با وجود این محدودیت ها، با استفاده از آن می توان بین نظریه و مشاهده رابطه برقرارکرد و به کمک آن با استفاده از نظریه ها، وقوع برخی از پدیده ها را پیش بینی کرد دانلود خلاصه درس روش تحقیق در علوم ورزشی