دانلود خلاصه درس رهبری سازمان

جزوه تایپ شده رهبری سازمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه رهبری سازمان

دانلود خلاصه درس رهبری سازمان

جان ناس بیت ، پیش بینی کننده سر شناس و پر آوازه گرایشهای اجتماعی، مقالاتی راجع به دگرگونی های مهم و بنیادی و تغییرات الگو شونده که در محیط کار ایجاد می شوند، نوشته است که محور توجه و تمرکز را ۱ (مدیریت به رهبری ۲ (بازبینی و کنترل و اختیار و اقتدار ۳ (سلسله مراتب به شبکه بندی ۴ (خط پایانی و نتیجه کلی به نگرش استراتژیک تغییر جهت می دهند. امروزه مدیران با چالش های متعددی از قبیل نیاز اساسی و حیاتی به رهبری تحول گرا، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت، توسعه پایدار و تداوم مزیت رقابتی، تغییر و تحول سازمانی، شکل دهی، اصلاح و بهبود ارزش ها ی اصلی سازمان، فلسفه یا رسالت آن مواجه اند. ۱-John nas bitt این چالش ها به طور فزاینده ای مدیران را ملزم می سازد تا در داخل سازمان های خود برای ایجاد تحول کلی، نقش رهبری ایفا کنند. مدیران موفق فردا، از این چالش ها گریزان نیستند و باید برای رویارویی با چالش های آینده آماده گردند( خلیلی شورینی ، ۱۳۷۳٫( ۲-۴ (تمایز مدیریت و رهبری تفاوت میان مدیریت و رهبری در چیست ؟دانلود خلاصه درس رهبری سازمان

جزوه رهبری سازمان

 

از آنجا که در سازمان ها رهبران باعث و بانی ۷۰ تا ۹۰ در صد تغییرات موفقیت آمیز هستند و مدیران تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد در این امر دخیلند ، پس تمایز قائل شدن میان این دو مهم است. رهبران اغلب بر کل سازمان، استراتژی ها و برنامه ریزی های بلند مدت توجه دارند و دردرون سازمان نقش های مهمی که بار ارزشی دارند بر عهده می گیرند. در مقابل مدیران بیشتر بر برنامه های کوتاه مدت یا میان مدت و کارهای روزمره که قابل پیش بینی است توجه دارند و بیشتر بر اجرای بهتر وظایف مشخص تاکید دارند. معمولا مدیران سعی می کنند کارهای خود را با کارایی هر چه بهتر انجام دهند و موجب ارزش افزوده در سازمان شوند، ولی توجه اندکی به دور نمای آینده سازمان دارند. در مقایسه رهبری و مدیریت موارد ذیل قابل ذکر است: ۱ .رهبری با ایجاد تغییر سروکاردارد ولی مدیریت برای برخورد با پیچیدگی هاست. به عبارت دیگر ، رهبران باعث ایجاد تغییر می شوند ولی مدیران موجب ثبات می شوند. ۲ .مدیران کارها را درست انجام می دهند و رهبران کارهای درست انجام می دهند. ۳ .رهبران از طریق چشم انداز نسبت به آینده جهت را مشخص می کنند، اما مدیران دست به برنامه ریزی های رسمی و طراحی ساختارهای سازمانی خشک می زنند. ۴ .رهبران می توانند هدف های گوناگونی داشته باشند، اما در مدیریت اولویت با هدف های سازمانی است. ۵ .رهبران به طریق ابتکاری و القایی با کارکنان مرتبط می شود، اما مدیران با افراد از طریق نقشی که در توالی رخدادها با فرایند تصمیم گیری ایفا می کنند مرتبط می شوند.دانلود خلاصه درس رهبری سازمان

جزوه رهبری سازمان