دانلود خلاصه درس داده کاوی مهندسی صنایع

جزوه داده کاوی مهندسی صنایع

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم آب بدن:

تشنگی دانلود خلاصه درس داده کاوی مهندسی صنایع : از دست دادن آب درون سلولی

تشنگی حجمی: از دست دادن آب برون سلولی

 

گیرندگان درد:

– گیرندگان درد در لایه های سطحی پوست، مخاط ها و بعضی بافت های داخلی مانند: دیواره شریان ها و پوشش استخوانی و… قرار دارد.

– تمامی گیرندگان، پایانه های عصبی آزاد دارند و انواع گیرندگان درد، شامل: گرمایی، مکانیکی و شیمیایی می باشد.

– این گیرندگان باعث انتقال پیام محرک های دردزا به مغز و نخاع میشوند.

 

آستانه تحمل درد
 ۶-۱۲ ظهر استانه تحمل درد بالاست و کمترین میزان درد احساس میشود.

 ۱۲شب تا ۳ نیمه شب کمترین استانه تحمل درد و میزان درد بیشتری احساس میشود.

 

نیازهای روانشناختی یا ارگانیزمی به عقیده رویکرد ارگانیزمی: تبادل موجود زنده با محیط خود به صورت فعالانه صورت می گیرد که این عقیده

مخالف رویکرد های ماشینی رویکرد های رفتاری ست.

 نیازهای روانشناختی در هر فردی به صورت فطری نهاده شده و شامل موارد زیر است:
)۱ خودمختاری: تمایلات و خواسته های فرد منجر به انجام رفتاری میشود (اراده و قدرت انتخاب)

)۲ شایستگی: نیاز به موثر بودن در تعاملات و انجام امور محوله

)۳ ارتباط: برقراری پیوند و دلبستگی عاطفی با دیگران

نیازهای اجتماعی:

-اکتساب نیازهای اجتماعی از طریق تجربه، رشد و جامعه پذیری صورت می گیرد و انواع آن شامل؛

)۱ پیشرفت: انجام خوب کارها برای نشان دادن احساس شایستگی

)۲ پیوند جویی: فرصتی برای خشنود کردن دیگران و دانلود خلاصه درس داده کاوی مهندسی صنایع شدن

)۳ صمیمت: برقراری رابطه گرم صمیمانه با دیگران (دوستانه، زناشویی و…)

)۴ قدرت: کنترل دیگران و تاثیرداشتن برانها