دانلود خلاصه درس حکومت الکترونیک

جزوه تایپ شده حکومت الکترونیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حکومت الکترونیک

دانلود خلاصه درس حکومت الکترونیک

تولید ناخالص ملی فناوری ارتباطات و اطالعات و تولید ناخالص ملی ICT و فن آوری ها میتوانند بر معقوله توسعه فناوریها در جامعه نقش داسته باشند تحقیقاتی که در طول سنوات گذشته توسط برخی کشورها خصوصاً توسط بانک جهانی مطرح شده این موضوع هست که رشد فناوریها تا توانسته روی رشد ناخالص ملتها یک تأثیر مثبت معنی داری را داشته باشد و. مثبت به معنی یک تأثیر خوب بوده اقتصاد را یک تکانی داده معنی دار، سایر عوامل آن توانسته یک جایگاه بهتری رو داشته باشد بانک جهانی به ازای هر ده درصد افزایش در شاخصهای نفوذ و گسترش ICT آن تحقیق در آن محیط و در آن دوره و زمانه را داشته. کشورهای مورد مطالعه اثبات کردهاند که ۳۳/۱ دهم درصد ناخالص ملی را در بر داشته و حاال ممکنه در این بازه زمانی امروز یا از این به بعد پس با فن آوری های خالص حتی مسلم بدانید که به ازای درصدهای کمتر شاخصهای نمودهها شاهد نرخهای باالتر ناخالص ملی خواهیم بود. نکته بعدی که مهم است رشد و توسعه فن آوری های ارتباطی و اطالعاتی معموالً در سه محور ( حوزه )سبب افزایش بهره وری در جوامع میشود بهره وری ستاننده به داده یا بهره وری یعنی اثربخشی + کارآیی میباشد. این آرزوی همه ماست که بصورت فردی و سازمانی بتوانیم یک فرد یا یک نهاد و یک کشور را از همه نعمات خداوند که در این عرصه ارزانی داشته خوب استفاده کنیم. ما معتقدیم که اندیشمندان ICT این افزایش بهره وری را به همراه داشته باشند. ۱ -اول خود تغییر فن آوری باعث رشد نوع آوری شده است و تولوکیشن های جامعه یک نگاهی بندازید مثالً در عرصه نظام بانکی ببینید چقدر اپلی کیشن ها ایجاد شده یا در ۶ عرصه رستوران – فروش اغذیه چه تحولی ایجاد شده یک روزی اینها فقط آدرس رستوران را میدادند یک روز دیگه گفتند این رستوران میتواند براتون غذا ارسال کند یعنی آمدن رستوران + دری وری حمل + یک سیستم اطالعاتی قشنگ لینک هم شدن ۱ -حوزه اطالعاتی ( که چه رستورانهایی در نزدیکی شما هستند) ۲ -رستورانهایی که دارای سرویس تغذیهای میدهند. ۳ -۳ -اون شبکه موتوری که غذای مورد دانلود خلاصه درس حکومت الکترونیک

جزوه حکومت الکترونیک