دانلود خلاصه درس حقوق ثبت اسناد ۲

جزوه تایپ شده حقوق ثبت اسناد ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس حقوق ثبت اسناد ۲

در بعضی از موارد برای تحدید حدود انتشار آگهی در روزنامه الزم نمی باشد و الصاق آگهی در محل ملک مورد تحدید کافی می باشد . بر اساس ماده ی ۱۴۴ قانون ثبت : » با اجراء مقررات اصالحات ارضی نسبت به هر ملک ، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات مربوط به قانون اصالحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعالم از اداره تعاون وامور روستاهای محل انجام می گیرد …« و ماده ی ۱۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض بیان می کند که :» فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدید حدود نمی بایست کمتر از بیست روز و بیشتر از شصت روز باشد.

 

دانلود خلاصه درس حقوق ثبت اسناد ۲

 

 

بر اساس ماده ی ۶۸ آیین نامه قانون ثبت در روز معین برای تحدید حدود ، نماینده اداره ثبت به همراه یک نفر نقشه بردار در محل حاضر می شوند و بر اساس ماده ی ۱۵ قانون ثبت و تبصره ذیل آن اقدام به تحدید حدود می نماید. وقتی که نماینده ثبت و نقشه بردار به محل مورد تحدید مراجعه می نمایند ممکن است اشکال مختلفی از حضور متقاضی ثبت و مجاورین در محل تحدید حدود قابل تصور باشد که به شرح ذیل توضیح مختصری داده می شود . ۱ .در موقع تحدید حدود تقاضاکننده ثبت و یا نماینده وی و مجاورین در محل حضور دارند که طبق ماده ی ۵۰ قانون ثبت و ماده ی ۷۰ آیین نامه قانون ثبت حدود ملک بر اساس اظهارات متقاضی ثبت و یا نماینده وی تعیین و درصورتمجلس نوشته می شود.

 

 

 

دانلود خلاصه درس حقوق ثبت اسناد ۲

 

تقاضاکننده ثبت یا نماینده وی در محل حضور دارند ولی مجاورین در محل حضور ندارندکه طبق ماده ی ۵۰ قانون ثبت و ماده ی ۷۰ آیین نامه قانون ثبت ، حدود ملک بر اساس اظهارات متقاضی ثبت و یا نماینده وی تعیین و در صورتمجلس نوشته می شود . ۳ .تقاضاکننده ثبت و یا نماینده وی در محل تحدید حدود حضور ندارند ولی مجاورین حضور دارند که بر اساس صدر ماده ی ۵۰ قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود به عمل خواهد آمد. ۴ .متقاضی ثبت و یا نماینده او و مجاورین در محل حضور ندارند که در اینصورت دو شکل قابل تصور است : الف(حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی ، قطعی و تثبیت شده باشد که در این حالت حدود ملک با تبعیت از حدود مجاورین تعیین خواهد شد . ب( حدود مجاورین قبالً تثبیت و قطعی نشده باشد که در اینصورت تحدید حدود انجام نمی شود .