دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی ۲

نکته- قوانین درون مرزی در مورد همه اموری که مشمول آنها هستند و در قلمرو یک کشور اتفاق می افتند حاکم است، ولی در مورد مسائل خارج از قلمرو آن کشور قدرت اجرایی ندارند. ۲ -قوانین برون مرزی قوانین برون مرزی، قوانینی هستند که در خارج از قلمرو کشوری که آن قوانین را وضع نموده است، به اجرا گذاشته می شوند. مانند: قوانین احوال شخصیه. هرگاه یکی از مسائل مربوط به احوال شخصیه یک ایرانی در یک کشور خارجی که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی آنها می داند، مطرح شود، قانون ایران حالت برون مرزی پیدا نموده و در کشور خارجی نسبت به تبعه ایرانی به اجرا گذاشته می شود. در این خصوص ماده ۷ ق.م.

دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی ۲

ایران قوانین برون مرزی کشورهای خارجی را به رسمیت شناخته است و مقرر می دارد: »اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود«. گفتار پنجم- قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی ۱ -قوانین شخصی قوانین شخصی، قوانینی هستند که بر احوال شخصیه افراد حکومت می نمایند. با توجه به اینکه احوال شخصیه شامل وضعیت و اهلیت افراد می باشد، بنابراین قوانینی که بر وضعیت و اهلیت افراد حکومت می نمایند را »قوانین شخصی« می گویند. مانند: قوانین مربوط به نکاح، طالق، صِغَر، کِبَر و اهلیت. ۲ -قوانین عینی یا ذاتی قوانین عینی یا ذاتی، قوانینی هستند که موضوع اصلی آنها اموال و حقوق مالی می باشد. مانند: قوانین مربوط به اموال و معامالت. گفتار ششم- برخی از قوانین موضوع حل تعارض قوانین ۱ -قانون ملی عبارتست از قانون دولت متبوع شخصی که در مورد او در دادگاه، یک موضوع حقوقی مطرح می باشد. در این خصوص برخی از کشورها ۱ مانند: ایران، احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی آنها می دانند. )ماده ۶ ق.م.( ۲ -قانون اقامتگاه عبارتست از قانون کشوری که اقامتگاه شخص در آن کشور قرار دارد. در این خصوص کشورهای انگلیسی- آمریکایی و برخی از کشورهای اروپایی، احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه شخص می دانند. ۳ -قانون محل وقوع شیء ۲ عبارتست از قانون کشوری که در آنجا مال یا چیزی واقع شده باشد. )ماده ۹۶۶ ق.م.( ۴ -قانون محل تنظیم سند ۹ عبارتست از قانون کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد. )ماده ۹۶۹ ق.م.( ۵ -قانون حاکمیت اراده ۴ عبارتست از قانونی که طرفین یک قرارداد، به اختیار خویش انتخاب نموده اند تا بر تعهدات قراردادی آنها حکومت نماید. )ماده ۹۶۹ ق.م.( ۶ -قانون محل وقوع عقد عبارتست از قانون کشوری که عقد، در قلمرو آن کشور منعقد شده باشد. )ماده ۹۶۹ ق.م.( ۷ -قانون مقرّ دادگاه عبارتست از قانون کشوری که دادگاه آن کشور به دعوی مطروحه رسیدگی می نماید.دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی ۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *