دانلود خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته حسابداری

جزوه تایپ شده حقوق بازرگانی رشته حسابداری و علوم اجتماعی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته حسابداری

به سرچشمه های حقوق تجارت که قوانین و اصول و مقررات تجاری از آنها نشأت می گیرد منابع حقوق تجارت گفته می شود. الف( متون قانونی: برقرای نظم در جامعه مستلزم رعایت حقوق و انجام تکالیفی است که باید از قبل معین و مشخص شده باشد در غیر این صورت نمی توان از مردم انتظار داشت که رعایت حقوق دیگران را کرده و تکالیف خود را انجام دهند. بهترین وسیله برای تعیین حقوق و تکالیف مردم یک کشور وضع قانون و مقررات به وسیله مقامات قانونگذاری است. قانون به معنی اعم دارای مراتب و درجات مختلفی است که به ترتیب اهمیت به شرح زیر است:دانلود خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته حسابداری

۱ -قانون اساسی حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل و نوع حکومت، سازمان قوای سهگانه کشور )قوه مقنّنه، قضائیه، مجریّه( اختیارات و مسئولیتهای دولت در مقابل ملّت و حقوق ملّت را نسبت به دولت تعیین میکند. در حقیقت حقوق نهادهای سیاسی است. ۲ -قوانین عادی: الف( قوانین تجاری ب( قانون مدنی ج( کنوانسیون های بین المللی ۳ -مصوبات مراجع خاص: الف( نظریات شورای نگهبان ب( مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ج( تصمیمات هیأت وزیران:۱ -آیین نامه ها ۲ -بخشنامه ها ۳ -دستورالعمل ها ب(عرف و عادات)عمل فعاالن(تجاری : عرف و عادت بطور کلی عبارت است از مجموع عادات و رسومی که در یک جامعه، در یک گروه یا در یک منطقه در مورد خاصی معمول است و برخالف آن عمل کردن به نحوی سرزنش یا عکس العمل دیگران را بر می انگیزد. بنابراین اگر در روابط حقوقی بین اشخاص در مورد خاصی اختالفی به وجود بیاید و قانون یا رویه قضایی در این مورد وجود نداشته باشد، عرف و عادت می تواند جانشین قانون شود و قاضی می تواند به آن استناد کند. ج- رویه های قضایی: اتفاق نظر دادگاهها در رسیدگی به دعاوی حقوقی را رویه قضایی گفته می شود. هر چند رویه قضایی محاکم مبتنی بر قانون است ولی استنباط از قانون ممکن است متفاوت باشد که منجر به رویه های مختلف می گردد. هماهنگ نمودن رویه های قضایی دادگاهها به عهده هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را رأی وحدت رویه قضایی می گویند که به موجب قانون برای تمام دادگاهها و شعب دیوان الزم األتباع است.دانلود خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته حسابداری