دانلود خلاصه درس حقوق املاک پیشرفته

جزوه تایپ شده حقوق املاک پیشرفته

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس حقوق املاک پیشرفته

مهم : مفهوم حقوقی نقشه کاداستر سیستمی که اطالعات فنی و حقوقی دارایی های غیر منقول ، در آن نگهداری و مدیریت می شود و مالک عمل سازمان های قضایی و ثبتی می باشد ، و پاسخگوی چهار محور اساسی در خصوص اموال غیر منقول می باشد را مفهوم حقوقی در نقشه کاداستر می گویند. این چهار محور در قالب های : ۱ – چه کسی ؟ که اشاره به مالک یا قائم مقام قانونی او دارد. ۲ -چگونه ؟ که اشاره به شیوه انتقاالت ملک و اسباب آن دارد . ۳ -کجا ؟ که اشاره به موقعیت جغرافیایی و حدود اربعه آن از طریق فرم های اصلی و فرعی ثبتی دارد. ۴ -چه شدند ؟ که اشاره به ملکیت و اندازه ملک دارد . مفهوم حقوقی کاداستر در دو قالب مضیق یا حدود و مفهوم موسع یا وسیع تفسیر موسع در آیین دادرسی مدنی و حقوقی مدنی و تجارت مطلوع است . تفسیر مضیق در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزایی قذف ) نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ( : حد : ۸۰ ضربه تازیانه حدی بی شرف : تعزیه دارد ۸۰ ضربه است مضیق شده. لپه از اموال مثلث : عدس هم مثل آن است پس مثلثی است : تفسیر موسع مفهوم مضیق کاداستر : با توجه به اینکه کاداستر کاربرد ملکی و وثیقه و از سایر کاداستر ها ، نظیر کاداسترهای سیاسی ، زراعی ، صنعتی متمایز بوده و صرفا ، محدوده و موقعیت امالک را مشخص می نماید ، و در ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان می دهد ، و به منظور ثبت مالکیت و تسهیل در دعاوی ملکی و ثبت امالک و سایر موارد مربوط به امالک اخذ می گردد ، کلیه اموال ، تفسیر به دارایی های غیر منقول می گردد . و فراتر از آن را شامل نمی شود . مفهوم موسع کاداستر بر این مفهوم تمامی اراضی ، امالک ، جنگلها و مراتع ، جاده ها ، صنایع که کد گذاری می گردند ، و اطالعات فنی و حقوقی هر یک از آنها از طریق سامانه الکترونیکی و پایگاه های داده های مکانی هر لحظه بروز رسانی می شود و یک سری دارایی های غیر منقول یک شود یا در برمیگیرد. تصمیم گیری مدیریت،اقتصادی،عمرانی باعث آسایش سرزمینی می گردد. کاداستر ملی به منظور شناسنامه دار نمودن دارایی های غیر منقول و هویت بخشی به آن ها جهت فراهم شدن امکان مدیریت کالن مکانی در راستای جلوگیری از سود جویی و رانت خواری از کاداستر ملی استفاده می شود. کاداستر در ایران به جز کاداستر ملکی،اختیاری است نه اجباری.نقشه های کاداستر غالبا از نوع دیجیتال و با مقیاس بزرگ می باشد.دانلود خلاصه درس حقوق املاک پیشرفته