دانلود خلاصه درس حسابداری شرکت های غیر سهامی

دانلود خلاصه درس حسابداری شرکت های غیر سهامی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس حسابداری شرکت های غیر سهامی

۴-۱ -ورود )پذیرش( شریک جدید طبق ماده ۱۲۳ قانون تجارت، هر یک از شرکاء در صورتى مى تواند سهم الشرکه خود را به شخص دیگرى واگذار نماید که رضایت تمام شرکاء را فراهم نموده باشد. به عبارت دیگر، در صورتى شریک جدید مى تواند به شرکت تضامنى وارد شود که تمام شرکاء با ورود وى موافق باشند. هر شخصى که به عنوان شریک جدید به شرکت تضامنى وارد مى شود، مسؤول کلیه قروض شرکت مى باشد. خواه این قروض قبل از ورود وى ایجاد شده باشد یا پس از ورود وى، هر قرارى که برخالف این بین شرکاء ترتیب داده شود، در مقابل اشخاص ثالث »کان لم یکن« تلقى مى گردد. در عمل ورود شریک جدید به دو صورت امکانپذیر مى باشد: ۱ -خرید تمام یا قسمتى از سهم شریک ) شرکاء( قدیم ۲ -سرمایه گذارى در شرکت الف: ورود شریک جدید از طریق خرید تمام یا قسمتى از سهم شریک )شرکاء( قدیم هرگاه شریک جدید از طریق خرید تمام یا قسمتى از سهم الشرکه )حقوق( شرکاى قدیم به شرکت تضامنى وارد شود هیچگونه تغییرى در داراییها و بدهیهاى شرکت صورت نمى گیرد و تنها سرمایه شرکاء تغییر پیدا مى کند. زیرا فروش سهم الشرکه شریک قدیم و خرید آن توسط شریک جدید یک معامله شخصى بوده و قیمت مورد توافق و مبلغ تحصیل شده توسط شریک جدید هیچ ارتباطى به شرکت ندارد. آنچه شریک قدیم بابت فروش سهم خود از شریک جدید دریافت مى دارد، دارایى شخصى وى بوده و در زمره داراییهاى شرکت به حساب نمى آید. مثال۴-۱ -حسن و حسین شرکاى یک شرکت تضامنى بوده و سرمایه هر کدام از آنها معادل ۴۱۱۱۱۱ ریال مى باشد. در ۲۱ اسفند سال ۸۱ حسن با موافقت شریک خود، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۵۱۱۱۱ ریال به داریوش فروخت. مطلوبست ثبت دفاتر شرکت. دانلود خلاصه درس حسابداری شرکت های غیر سهامی