دانلود خلاصه درس جنگلداری ۲

جزوه جنگلداری ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هستی شناسی: (ontology) دانلود خلاصه درس جنگلداری ۲ شناسی شاخه ای از علم فلسفه است که به مطالعه ماهیت هستی می پردازد. هستی شناسی در خصوص موضوع و ماهیت بحث می کند. هستی شناسی می گوید که جهان واقعی است و خارج از ذهن وجود دارد و عینی است.

 

معرفت شناسی: معرفت شناسی یا شناخت شناسی (Epistemology ) شاخه ای از فلسفه است که به عنوان نظریه چیستی معرفت و راه های حصول آن تعریف می شود. در خصوص شناخت و چگونگی شناخت بحث می کند. جهان واقعی و خارج از ذهن قابل شناسایی است و معیار صحت آن تطابق است.

روش شناسی: (Methodology) روش عبارت است از فرآیند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن دانلود خلاصه درس جنگلداری ۲ دست یابی به شناخت یا توصیف واقعیت.

نظریه -فرضیه-جمع آوری داده-تحلیل داده-نتیجه گیری – رد یا قبول فرضیه

ارزش شناسی:(Axiology)  ارزش به عنوان یک بیان عمومی، حالتی غیرقابل تعریف دارد.

ارزش به “شیوه ای از بودن یا عمل اطلاق می شود که یک شخص با یک جامعه به عنوان آرمان می شناسد و افراد یا رفتارهایی را که بدان نسبت داده می شوند مطلوب و مشخص می سازد.” ارزش ها در نظامی آرمانی قرار داشته و به مسائلی عینی و حوادث مربوط نمی شود. برخی از معانی ارزش بدین صورت است که بازگوکننده آن چیزی است که فرد یا گروهی به آن تمایل و علاقه مندی دارد. مفهوم دیگر آن چیزی را شامل می شود که کم و بیش در میان عده ای مورد توجه و احترام است