دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی

دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی

این سیستم اولین سیستمی بود که برای دسته بندی و کدگذاری قطعات توسط اپیتز، استاد دانشگاهی در آلمان (سال ۱۹۶۰ (ایجاد گردید و علاوه بر ایجاد یکی از مهمترین تحولات در تکنولوژی گروهی شاید بهترین طرح موجود نیز باشد. این سیستم دارای ساختار زنجیری بوده و از مدل توالی اعداد زیر استفاده می کند.  کد اصلی شامل ۹ رقم است که ۴ رقم دیگر نیز می تواند به آن اضافه شود. دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی