دانلود خلاصه درس تزریق سیمان

جزوه تزریق سیمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس تزریق سیمان

همزن همان مخزن ذخیره ای است که مالت کامال” مخلوط شده تزریق را از میکسر توسط چرخ پره ای با دور چرخش آهسته هم می زند )حداقل ۵۰ دور در دقیقه( تا هنگام توقف تزریق ذرات ناپایدار مالت تزریق به حالت محلول معلق در آیند. در کار تزریق رساندن ظرفیت همزن به حدود ۲۵ %بزرگتر از ظرفیت میکسر از اهمیت زیادی بر خوردار است. با این کار امکانات الزم جهت تخلیه تمامی مالت موجود در میکسر به داخل همزن فراهم شده، ضمن این که از توقف تزریق مالت جلو گیری می شود و امکان بلعیده شدن هوا به داخل پمپ جلوگیری می شود. همزن چهار عمل مهم انجام می دهد: ۱ .همزن با همزدن مالت سیمان از نشست مصالح جلو گیری می کند. ۲ .همزن مخزن ذخیره جهت پمپ کردن می باشد. ۳ .همزن با همزدن مالت سیمان باعث خروج هوا بصورت حباب و جمع کردن آن به سطح مخزن می شود. ۴ .با داشتن حجم همزن می توان میزان پمپ شدن مالت سیمان را مشخص کرد. دو نوع پمپ تزریق متداول می باشد: ۱ .پمپ حفره حلزونی: این نوع پمپ جریان یکنواخت وپیوسته ای از مالت تزریق را به داخل گمانه ودر فشارنسبتا” ثابت ایجاد می کند. ۲ .پمپ پیستونی: این پمپ ها با حرکت پیستون عمل می کند. یکی از معایب این پمپ ها این است که آنها حین کار فشار ضرباتی را ایجاد می کنند، که این امر به ویژه در مواردی که به فشار ثابت یا فشار های حداکثر پایین نیاز می باشد، روند کنترل فشار را مشکل خواهد نمود. دیگر معایب آن این است، که حین اجرای تزریق قسمت ورود و خروج آن گیر می کند دانلود خلاصه درس تزریق سیمان