دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان

جزوه تایپ شده بیماری های نوزادان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان

a پوست و سطح بدن :  پوست شیرخوار یا کودک نازک تر از پوست بزرگساالن است .  شیرخواران و کودکان عموما بافت چربی زیرجلدی کمتری دارند .  نسبت BSA به وزن کودکان بیشتر است .  آسیب های حرارتی در کودکان بیشتر است .  کودکان زودتر از بزرگساالن مایع و حرارت را از دست می دهند .  احتمال دهیدراتاسیون و هیپوترمی در آنها بیشتر است .  سوختگی یکی از علل شایع مرگ در کودکان دچار تروما است . دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان

در مراحل ابتدایی تکامل ، آسیب به صفحه ی رشد توسط سوزن داخل استخوانی ممکن است رشد استخوان را مختل کند. دستگاه قلبی – عروقی :  ذخایر قلبی عروقی قابل توجه ولی محدودی دارند .  حجم خون در گردش کودکان و شیرخواران به نسبت بزرگساالن بیشتر است با این وجود حجم تام خون آنها کمتر است.  مدت طوالنی تری می توانند فشارخون را در حد طبیعی حفظ کنند و درعین حال در معرض خطر شوک باشند .  در ارزیابی کودکان از نظر شوک نکات زیر را به خاطر داشته باشید : – شیر خواران و کودکان با از دست دادن مقدار تام خون / مایع کمتری دچار شوک می شوند . – شیرخواران و کودکان باید درصد بیشتری از خون مایع بدن خود را از دست بدهند تا دچار شوک شوند . – افت فشارخون از عالیم دیررس شوک است. افت فشار خون در کودکان یکی از نشانه های قریب الوقوع بودن ایست قلب ـ تنفسی است . – ممکن است کودک علیرغم طبیعی بودن فشار خون دچار شوک باشد . – ارزیابی شوک در کودکان و شیرخواران بر پایه ی عالیم بالینی افت گردش خون بافتی صورت میگیرد. – در صورت وجود تاکی کاردی احتمال شوک وجود دارد . – کودکان را از نظر افت فشار خون به دقت در نظر داشته باشید .  کودکان و شیرخواران ممکن است به دنبال پارگی پوست سر ) با عروق خونی سرشار خود ( دچار شوک بشوند . در یک کودک ۳ ساله از دست رفتن یک فنجان خون ایجاد شوک کافی است . اختالفات متابولیک : با دانستن نکات زیر اهمیت گرم نگه داشتن کودک را درخواهید یافت : – ذخایر گلیکوژن و گلوکوز شیرخواران و کودکان محدود است . – کودکان به دلیل باال بودن نسبت BSA به وزن بیشتر در معرض هیپوترمی هستند .دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان