جزوه تایپ شده بیماری های نوزادان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان

a پوست و سطح بدن :  پوست شیرخوار یا کودک نازک تر از پوست بزرگساالن است .  شیرخواران و کودکان عموما بافت چربی زیرجلدی کمتری دارند .  نسبت BSA به وزن کودکان بیشتر است .  آسیب های حرارتی در کودکان بیشتر است .  کودکان زودتر از بزرگساالن مایع و حرارت را از دست می دهند .  احتمال دهیدراتاسیون و هیپوترمی در آنها بیشتر است .  سوختگی یکی از علل شایع مرگ در کودکان دچار تروما است . دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان

در مراحل ابتدایی تکامل ، آسیب به صفحه ی رشد توسط سوزن داخل استخوانی ممکن است رشد استخوان را مختل کند. دستگاه قلبی – عروقی :  ذخایر قلبی عروقی قابل توجه ولی محدودی دارند .  حجم خون در گردش کودکان و شیرخواران به نسبت بزرگساالن بیشتر است با این وجود حجم تام خون آنها کمتر است.  مدت طوالنی تری می توانند فشارخون را در حد طبیعی حفظ کنند و درعین حال در معرض خطر شوک باشند .  در ارزیابی کودکان از نظر شوک نکات زیر را به خاطر داشته باشید : – شیر خواران و کودکان با از دست دادن مقدار تام خون / مایع کمتری دچار شوک می شوند . – شیرخواران و کودکان باید درصد بیشتری از خون مایع بدن خود را از دست بدهند تا دچار شوک شوند . – افت فشارخون از عالیم دیررس شوک است. افت فشار خون در کودکان یکی از نشانه های قریب الوقوع بودن ایست قلب ـ تنفسی است . – ممکن است کودک 01445241رغم طبیعی بودن فشار خون دچار شوک باشد . – ارزیابی شوک در کودکان و شیرخواران بر پایه ی عالیم بالینی افت گردش خون بافتی صورت میگیرد. – در صورت وجود تاکی کاردی احتمال شوک وجود دارد . – کودکان را از نظر افت فشار خون به دقت در نظر داشته باشید .  کودکان و شیرخواران ممکن است به دنبال پارگی پوست سر ) با عروق خونی سرشار خود ( دچار شوک بشوند . در یک کودک ۳ ساله از دست رفتن یک فنجان خون ایجاد شوک کافی است . اختالفات متابولیک : با دانستن نکات زیر اهمیت گرم نگه داشتن کودک را درخواهید یافت : – ذخایر گلیکوژن و گلوکوز شیرخواران و کودکان محدود است . – کودکان به دلیل باال بودن نسبت BSA به وزن بیشتر در معرض هیپوترمی هستند .دانلود خلاصه درس بیماری های نوزادان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *