دانلود خلاصه درس برنامه ریزی پویا

جزوه برنامه ریزی پویا

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از انقضای این مهلت واخواهی،دانلود خلاصه درس برنامه ریزی پویا روز قابل تجدید نظرخواهی است و برای افراد مقیم خارج از کشور این مهلت ۲ماه می باشد.اگر اعتراض خارج از مهلت قانونی باشد طبق م ۴۴۰ و ۴۳۲ ق.آد.ک قرار رد دادخواست تجدید نظر صادر می شود و خود این قرار رد دادخواست طبق م ۴۲۷ ق.آد.ک قابل تجدیدنظرخواهی است۱ و بعد از آن قطعی می شود.

-۱ جرایمی که جنبه حق الناسی درآن ها وجود ندارد و موجب متضرر شدن مردم نمی شود. منظور از جنبه حق طبق معیار م ۲۱۷ ق.آد.ک سابق این است که جنبه حق الناسی و جنبه نظم عمومی ندارند مثل استعمال مواد مخدر یا شرب خمر( جرایم بدون بزه دیده) اصل ۴۰ ق.ا را هم نقض نمی کند زیرا تصرفاتش ناقض حقوقی نیست.

-۲ مثل کلاهبرداری

برای گرفتن اجرائیه ی آرائی که قابل فرجام است باید صبر کنیم که مهلت فرجام خواهی سپری شود.

حکم غیابی که ابلاغ واقعی هم دانلود خلاصه درس برنامه ریزی پویا باشد، قابل اجرا است یعنی بعد از انقضای ۲۰ روزه از ابلاغ قانونی قابل اجرا است و مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.طبق تبصره۲ م ۴۰۶ ق.آد.ک به محض واخواهی محکوم 01445241ه باعث توقیف اجرای حکم شده و رأی ت01445241ق می شود. پس یکی از آثار واخواهی اثر ت01445241قی آن است.متهم باید تحت الحفظ حاضر شود زیرا احتمال دارد که متهم از ابتدای دادسرا شناسایی نشده و ضامن هم نداشته باشد(از ابتدا مجهول المکان بوده) پس شرط این که واخواهی او رسیدگی شود این است که خودش حاضر نشود و قرار تأمین برای او حاضر شود یا اگر قرار تامین نامتناسب باشد، قرار تامین متناسب گردد.

طبق م ۴۲۷ ق.آد.ک تمامی آرائی که صادر می شود قابل اعتراضند مگر جرایم تعزیری درجه۸ و مواردی که دیه آن ۱۱۰ یا کمتر از آن می باشد که در این صورت رأی صادره قطعی می باشد و قابل تجدید نظرخواهی نیست مگر اینکه فرد اعاده دادرسی کرده یا در دادسرا انتظامی قضات شکایت کند. دانلود خلاصه درس برنامه ریزی پویا جرایم تعزیری درجه۸ ، ملاک مجازات قانونی عمل است.