دانلود خلاصه درس بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

جزوه تایپ شده بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

نسبت مقطع به طول مهار نشده ستونها بزرگ باشد لذا در این حالت نیز ستون کوتاه ایجاد شده است. همانطور که می دانیدسختی یک عضو وابسته به سه پارامترE مدول االستیسته و I  )مکعب ممان اینرسی و L طول عضو دارد که با E و I رابطه مستقیم و با  طول عضو( نسبت عکس دارد ،بنابراین اگر مثال طول ستون آزاد بماند سختی آن ۲۷ برابرسختی یک ستون کامل می شود ، از طرفی عناصری که دارای سختی بیشتری هستند، سهم بیشتری در دریافت و جذب نیروها و تنش های حاصل از زلزله را خواهند داشت. زلزله به شکل امواج فرکانسی، بر مرکز جرم سازه وارد شده و متقابال طبق قانون نیوتون، عکس العمل سازه از مرکز سختی خواهد بود. دیافراگم صلب سازه، نیروهای جانبی را دریافت کرده و به سیستم مقاوم جانبی انتقال می دهد.دانلود خلاصه درس بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

این انتقال نیرو، ارتباط مستقیم با سختی اعضای سازه داشته و هر کدام به نسبت لیاقت و سختی خود، سهمی خواهند داشت که در این بین، اعضای کوتاه با سختی زیاد، متحمل بیشترین تنش ها و لنگرها خواهند بود بدین ترتیب این ستونهای کوتاه بخش قابل توجهی از نیروی برشی طبقه را جذب می کنند وبه علت کوتاه بودنشان شکست برشی غالب می شود و در نتیجه قبل از رسیدن به ممان پالستیک ، دچار شکست برشی میگردد.ستونهای کوتاه به علت مقاومت برشی ناکافی شکست برشی را که اصوال ماهیتی ترد و ناگهانی دارد را تجربه میکنند. اغلب پدیده ستون کوتاه در سازه های ساختمانی متداول در نیم طبقه ها و در نمای ساختمان های دارای بازشو ، مخصوصا آنهایی که کاربری مانند مدرسه، مسجد، بیمارستان و … دارند رخ می دهد. . این پدیده درتراز دست اندازبازشوهارخ می دهد. که درمعماری OKB نامیده می شوند.دانلود خلاصه درس بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها