دانلود خلاصه درس اموزش جیره نویسی دام و طیور

دانلود خلاصه درس اموزش جیره نویسی دام و طیور

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوشت خوار و همه چیز خوار سرعت جذب چربی بیش از ماهیان گیاه خوار است. چربی های نرم با منشا گیاهی و حیوانی که واجد میزان بالای اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند هستند در ماهیان آزاد به میزان ۹۰-۹۵ درصد جذب گردیده و تامین کننده انرژی بدن میباشند. و بدین ترتیب مصرف پروتئین برای تولید انرژی را کاهش میدهند. در حالی که چربی های سخت کارآیی کمتری دارند و ۶۰-۷۰ درصد آنها در آزاد ماهیان جذب میشوند. سطح کلی چربی و پروتئین در غذا با هم ارتباط دارند، به طوری که در غذای بچه ماهیان آزاد با سطح پروتئین ۵۰- ۴۵ درصد باید ۱۵-۱۲ درصد چربی وجود داشته باشد. استفاده از چربی با درجات بالای غیر دانلود خلاصه درس اموزش جیره نویسی دام و طیور  اشباعی امکان حفظ چربی تا به میزان دو برابر بدون کاهش کیفیت غذای کنسانتره را فراهم می نماید. غالب چربی ها و تری گلیسیریدها برای اکثر اندامها نقش سوخت و منبع تولید انرژی را به عهده دارند. در این مواد بخش اعظم انرژی حاصل از واکنشهای شیمیایی ذخیره میگردد. ماهی ها باید از غذای خود مجموعه ای از اسیدهای چرب ضروری را دریافت کنند. فقدان یا کمبود آنها منجر به کاهش رشد، افزایش مرگ ومیر و اختلال در برخی از اعمال فیزیولوژیک، نئوپلازیهای سروئیدی در کبد، تغییرات پاتولوژیک در ساختارعضلات، کلیه، لوزالمعده، متلاشی شدن میتوکندریها، آب آوردگی بافتها و کاهش سطح پروتئین و چربی در بدن میگردد همچنین براثراین پدیده آب آوردگی عضلات و اعضای داخلی به طور شاخصی مشاهده میگردد. اسیدهای چرب لیپیدهای ماهی از نوع اسیدهای دارای تعداد اتم های فرد کربن منشعب هستند که این ساختار از ویژگی های چربی های طبیعی محسوب می شود.در چربی های ماهیان عمدتا اسیدهای چرب با تعداد زوج کربن یافت شده اند.در طول زنجیره این اسیدها از ۱۲تا ۲۶ یا ۲۸ اتم کربن قرار می گیرد.چربی های ماهیان مشخصا دارای تعداد زیادی همولوگ مثلا ۱۴: C 22: C ,20: C ,18: C ,16: C,میباشند. بعلاوه مانند گونه های هوازی از جمله گیاهان در چربی های ماهیان نیز اسیدها ۱۶ و۱۸ کربنی غالب بوده و بقیه اسیدها در مقادیر خیلی کم یافت می شوند. اسید های چرب در ماهی ها غالبا عبارتند از: پالمتیک (۰۰:۱۶ ،(پالمتینوالئیک (۱:۲۰ (استئاریک (۰۰:۱۸ ،(الئیک (۱:۱۸،( گادولئیک(۱:۲۰ ،(آراشیدونیک (۴:۲۰ ،(اکوزاپنتانوئیک(۵:۲۰ (و دوکوزاهگزانوئیک (۶:۲۲ . (میزان این اسیدها متجاوز از ۵ درصد مقدار کل اسیدهای چرب در بافت ها را شامل میشود. اسیدهای چرب مثل مریستینوویک (مریستیک) (۰:۱۴ ،(لینولئیک (۲:۱۸ ،(اروکوویک (۱:۲۲ ،(دوکوزاپنتانوئیک (۵:۲۲ ،(نروونوئیک (۱:۲۴ ،(حداقل ۵ درصد چربیها را به خود اختصاص میدهند. لینولنیک (۳:۱۸ (و آراشیدونیک (۴:۲۰ (ادرصد میزان اسیدهای چرب موجود در چربیهای بافت را شامل دانلود خلاصه درس اموزش جیره نویسی دام و طیور  میشوند. لازم به ذکر است که اسیدهای چرب لینولنیک، لینولئیک و آراشیدونیک، اسیدهای ضروری برای جانداران محسوب میگردند. این اسیدها به سرعت از طریق طویل شدن و دهیدراتاسیون (از دست دادن آب ) به ۲۰:C ،۲۲:C که اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه هستند تبدیل میگردند. به هر حال در بسیاری از ماهیها سنتز اسیدهای ۵:۲۰ و۶:۲۲ از سری n3) n موقعیت اولین بند دوگانه از حلقه ی متیلی را بیان می کند.) غالبا اتفاق می افتد. محصولات تبدیلی نیز دارای نقش های مهمی در بدن هستند. اسیدهای چرب نوع لینولئیک و لینولنیک در بدن ماهی ساخته نمیشود. و باید همراه غذای متناسب با نیاز ماهی به بدن وارد گردند. به عنوان مثال نیاز آزاد ماهیان به اسیدها چرب نوع n3 غالبا براساس سطح تطابق زیستی به دمای پائین تعیین میشود. چنان که اسیدهای چرب فوق العاده غیراشباع عناصر ساختمانی غشاء سلولها بوده و روند انتقال سلولی را تنظیم مینمایند. در غذای بچه ماهیان حداقل ۱ %اسیدهای چرب غیر اشباع سری n3 وجود داشته باشد. اسید لینولئیک ۲n3:18 پیش ساز اسیدهای چرب غیراشباع دارای چند پیوند دوگانه دیگراست