دانلود خلاصه درس الکترونیک نوری ۱

 

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب B: این قطعه نیمه بب به صورت عایق عمل میکند چون هر اتم این قطعه در مجاورت چهـار اتم دیگر قرار میگیرند که به آنها پیوند کووالانس میگویند. به این صورت است که چهـار عـدد الکتـ رون والانس دارند و به آخرین لایه که در آن الکترونها وجود دارند، لایه والانس میگویند و لایه وسـط آن بـه این صورت است که به صورت مشترک در دو لایه اتم در حال گردش هستند تا هر پنج اتم به هشـت لایـه برسند تا به پایداری برسند (تعداد الکترونهای لایه والانس ببها یک عدد است و تعـداد الکتـرون هـای لایه عایقها هشت عدد است. تعداد الکترونهای لایه والانس نیمهببها چهار عدد است.) اما یک قطعه نیمه بب که از میلیاردها اتم تشکیل شده، پیوند اشتراکی یا کووالانسی برقرار میکنـد. در نتیجه این ببهای خالص در مقابل جریان برق به صورت عایق عمل میکنند. نکته: هر اتمی که لایه والانس آن ٨ عدد بشود، پایدار میشود و اگر ١ شود ناپایدار خواهد بود. نکته بسیار مهم: عامل هدایت در نیمهببها مانند ژرمانیم و سیلیسـیم ناخالصـی اسـت. (از نـوع ۵ ظرفیتی و ٣ ظرفیتی N و P ( ضمناً هر چه ناخالصی بیشتر شود، شدت هدایت بیشتر میشود (برق بهتر عبور میکند.) برای عبور برق در تریستور باید در لایهها ناخالصی وجود داشته باشد. کارخانه سازنده ناخالصی هر لایه را متفاوت ساخته است برای مثال لایه JA هزار برابر از لایه JK از ناخالصی کمتـری برخـوردار اسـت. بـه ١۶ ازای هر ١٠ اتم ژرمانیم (Ge (یا سیلیسیم (Si (یک ناخالصی ایجاد میشود. اتم ژرمانیم (Ge (یا سیلیسـیم ( Si (یـک ١٩ بیشترین ناخالصی در لایه JC وجود دارد و به ازای هر ١٠ ناخالصی ایجاد میشود بنابراین در لایه JA کمترین ناخالصی وجود دارد. در شکل زیر میتوان بحث در مورد ناخالصیهایی که کارخانه سازنده در قطعات الکترونیکی ایجاد کرده، مورد تحلیل قرار داد که در بایاس مستقیم و معکوس است.

دانلود خلاصه درس الکترونیک نوری ۱

بایاس تریستور: به طور کلی دو نوع بایاس داریم :١ -بایاس مستقیم ٢ -بایاس معکوس بایاس مستقیم: با توجه به شکل زیر ابتدا تریستور را در بایاس مستقیم قرار دادیم یعنی قطب مثبت باتری به آند و منفی را به کاتد متصل کردیم و انتظاز ما عبور جریان از آن است اما جریانی از تریستور عبور نمیکند.به این صورت است که لایه JA و JK اجازه عبور جریان را میدهد اما لایه JC که در بایاس معکوس قرار گرفته این اجازه را به ما نمیدهد.

 

نکته: هرچه درروابط ضریب بالا تر برود مقدار Vdc ما افزایش پیدا میکند که این امر مهمی است. در محاسبات حتما باید با سه رقم اعشار استفاده کنیم. TD :یعنی زمان هدایت هر دیود. طبیعتا هر چه دیود کمتر خاموش باشد زمان هدایت بیشتر میشود و در عمر این المان نیز تاثیر دارد. دانلود خلاصه درس الکترونیک نوری ۱