دانلود خلاصه درس اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

جزوه تایپ شده اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

تعریف و اهمیت برنامهریزی:
با توجه به اینکه برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری برای انجام فعالیتها در زمان آینده از این رو باید جایگاه و اهمیت
برنامهریزی را در فرآیند مدیریت شناسایی کرد. برنامه ریزی اساسی ترین وظیفه مدیریت میباشد.
انواع برنامهها و آگاهی سرپرستان:
استراتژی یا راهبرد:
استراتژی، الگویی سازمان برای پاسخ به محیط اطرافش در طول زمان میباشد. در واقع استراتژیهای یک سازمان عامل عمده ای
جهت نیل به اهداف سازمان در شرایط عدم اطمینان و رقابت محیطی است. استراتژی را عبارت از برنامه جامع، واحد و کاملی
دانست که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی و دوربر و سازمان تضمین گردد.
خط مشیها و سیاستها:
ویژگیهای مهم زیر را عبارتند از:
۱ .صراحت و وضوح
۲ .قابلیت اجرائی
۳ .قابلیت انعطاف
۴ .جامعیت دانلود خلاصه درس اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
۵ .هماهنگی
۶ .مستدل بودن
۷ .از قوانین تفکیک گردد
۸ .مکتوب بودن
انواع سیاستها )خط مشیها( به سه دسته تقسیم میشوند:
۱ .سیاستهای اساسی
۲ .سیاستهای کلی
۳ .سیاستهای واحدی
مثال: اگر سیستمهای شرکتی رقابت در قیمت باشد که توسط رئیس شرکت تعیین شده باشد معاون فروش بر مبنای همان
سیاست اساسی رقابت در قیمت را در مورد محصوالت غیرانحصاری اجرا میکند.
سیاستهای اساسی مبنای سیاستهای کلی بوده و سیاستهای کلی به نوبه خود مبنای سیاستهای واحدی میباشند.
۱ .خط مشی مشخص روشن و کامالً گویا باشد در حالی که برای خیلی از افراد در سطوح مختلف قابل درک باشد.
۲ .خط و مشی قابل اجرایی باشد و بتوان آن را از قوه به فعل تبدیل کرد.
۳ .خط مشی باید نسبت به فعالیتهای سازمان قابلیت تطبیق با شرایط جدید را در صورت تغییر دارا باشد.
۴ .خط مشی باید جامع و کامل باشد در حالی که تمام جوانب کار را در نظر گرفته و پاسخگوی تمام شرایط پیش بینی شده
باشد.
۵ .خط مشی در کلیه واحدها و سازمانها تابع هماهنگی الزم را به وجود آورد.
۶ .خط مشی باید براساس واقعیتها و قضاوتها مستدال تهیه شود.
انواع برنامه ریزی با توجه به نقش پرستاری
الف( برنامه ریزی تخصصی که براساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان میگردد:
۱ .برنامه ریزی و کنترل تولید )مدیریت و یا(: عبارتند از تعیین نیازها و ابزارها و تسهیالت، و تربیتی نیروی انسانی الزم برای
تولید آتی محصوالت دانلود خلاصه درس اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
۲ .برنامه ریزی نیروی انسانی: در این نوع برنامه ریزی با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در سالهای آینده امکانات و تسهیالت و
وسایل مورد نیاز تخمین زده میشود.
۳ .برنامه ریزی مالی و بودجه: عبارتند از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مالی به منظور تأمین
هدفهای مؤسسه و صاحبان و کنترل کنندگان آن میباشد.
ب( برنامهریزی عملیاتی و اجرایی که عبارتند از:
۱ .تدوین برنامههای کوتاه مدت مانند تنظیم و زمان بندی بودجه
۲ .تعیین معیارهای کیفی و کمی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینههای اجاری
۳ .ارزیابی برنامهها و تعیین موارد انحراف عملکرد
ج( برنامهریزی استراتژیک یا راهبردی: برنامه ریزی استراتژیک به عنوان تالشی منظم و سازمان یافته به منظور اخذ تصمیمات
بنیادین که شکل دهنده فعالیتهای آتی و بلند مدت سازمان تنظیم میگردد.
د( برنامه ریزی براساس مدیریت برمبنای هدف و نتیجه عبارتند از:
۱ .انواع مدیران مافوق
۲ .دخالت زیردستان در تعیین هدفها
۳ .خودکفایی در اجرای طرح
۴ .مرور دورههای اجرا دانلود خلاصه درس اصول سرپرستی رشته کامپیوتر