دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان

منظور اثرات بدنی است که وقوع آن حتمی است و جنبه احتمـالی یـا آمـاری نـدارد . ایـن اثـرات را معمـولا تظاهرات اولیه یا زودرس ناشی از پرتو می نامند هر چند که بعضی از این اثرات دیررس نیز مـی باشـند . مثـل سرخی پوست گرفته تا نابودی ونکروز بافت ها ، عقب افتادگی رشد همگی جزء این گونـه اثـرات محسـوب می شوند . ۲ -اثرات آماری بدنی : اثرات بدنی هستند که وقوع و پیشرفت آنها ماهیت آماری دارند و از قوانین آن تبعیت می کنند مهمترین ایـن اثرات عبارتند از : لوسمی و انواع سرطان ها ، اثرات آماری همگی جزء اثرات دیررس پرتوهای یـون سـاز مـی باشند .دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان

 

دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان

۳ -اثرات ژنتیکی : اثراتی هستند که در افراد پرتو دیده بروز نمی کند بلکه در فرزندان و نسل های آینده ظاهر می شوند این اثرات همگی نتیجه ضایعات هستند که پرتوهای یون ساز بر روی DNA ایجاد می کنند. بنابراین اصول و قوانین حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز روش ها و اقداماتی برای جلوگیری یـا بـه حـداقل رساندن اثرات یاد شده در افراد می باشند . اهداف حفاظت در برابر پرتو در پزشکی : بهداشت پرتوها دو هدف عمده را دنبال می کند :۱ -کاهش بروز اثرات احتمـالی تـا جائیکـه امکـان دارد . ۲- جلوگیری از بروز اثرات قطعی پرتوهای یونساز . اصول مهم حفاظت در برابر پرتوهای یونساز : بر اساس اهداف ذکر شده رعایت سه اصل حیاتی و مهم در کار بـا پرتوهـای یونسـاز تضـمین کننـده سـلامتی کارکنان ، بیماران و در نهایت جامعه است .دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان

 

 

این سه اصل عبارتند از : الف – اصل توجیه پذیری فعالیت: بر پایه این اصل هیچ فعالیت یا کاری با اشعه و پرتوهای یونساز نباید انجام شود مگر اینکه توجیه کافی داشته باشد و نفعی که از آن عاید فرد می گـردد بـیش از احتمـال زیـان آن باشـد . تشخیص توجیه پذیری معمولا بوسیله پزشکان انجام می گیرد و هرگـز نبایـد بـدون تجـویز پزشـک اقـدام بـه رادیوگرافی و … نمود . ب – اصل بهینه سازی شرایط پرتودهی: بر اساس این اصل تا آنجا که ممکن اسـت و اختلالـی در کـار ایجـاد نشود، شرایط پرتودهی کاهش می یابد . ج – اصل رعایت حدود دز : بر اساس این اصل کارکنانی که در مراکز پرتو پزشکی بعنوان پرتو کار مشغولند تا یک حد معین در طول سال می توانند پرتو دریافت کنند که به این میزان حد دز مـی گوینـد و اگـر پرتوکـاری بیش از حد دز پرتو دریافت کند شامل مقررات و قوانین خاصی از قبیل مرخصی اجباری و … مـی شـود . ایـن حد دز برای مردم عادی نیز وجود دارد اما برای بیماران با تشخیص پزشک و بـا رعایـت اصـل توجیـ ه پـذیری حدود دز تعریف نشده است . دانلود خلاصه درس اصول بهداشت در محیط بیمارستان